Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 1/3, a pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng hiăng tơdah xo môi toăng kơmăi Real-time PCR séa ngăn virus SARS-CoV-2 xua Khu tơru\m mơdró kâ hơnăm ối nếo Việt Nam prếi Grup pơkuâ Thành Thành Công diâp ăm. Kơmăi séa ngăn virus SARS-CoV-2 xua Khu tơru\m ngăn mâu khu mơdró kâ hơnăm ối nếo Việt Nam prếi Grup pơkuâ Thành Thành Công diâp ăm kong pơlê Lâm Đồng ai tâi tâng ki kơnâ lối 2 rơtal 500 rơtuh liăn.

 

 

Pôa Phan Văn Đa, kăn pho\ hnê ngăn Vi [an kong pơlê Lâm Đồng tơdah xo kơmăi séa ngăn mơheăm

 

Kơmăi châ hbrâ rơnáu kế tơmeăm mâu túa pơreăng klêi mê pơkâ tơleăng mâu túa mơheăm ki pâk séa ngăn. Rêm rôh séa ngăn rơtế tung hdrôh châ 96 túa [ă ăm ‘nâi klêi kơ’nâi môi chôu 30 phut. Pak^ng pơreăng Covid-19, kơmăi kố ối séa ngăn tâi tâng mâu túa virus [ă siêu vi ki ê.

Nôkố, Tíu xiâm Séa ngăn châi tamo kong pơlê Lâm Đồng dế xúa môi toăng kơmăi séa ngăn mơheăm ki têi ai 200 túa tung môi hâi. Kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât Lâm Đồng dế pêi pro mâu hlá mơ-éa vâ roê tơ’nôm 2 toăng kơmăi séa ngăn ki ê vâ chôu a 2 to hngêi pơkeăng kân dêi kong pơlê. Laga, xuân tá hâi pêi pro châ tơdroăng ki rơhêng vâ pâk ngăn pơkeăng drêng ai ngế ki tâ pơreăng.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định