Tăng ngăn hâi: 8/3/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Peăng xêi lơ 7/3/2021, Khu ngăn mơngế Việt Nam a pơlê kong xiâm Vientiane, kong têa Lếo hiăng tơku\m po roh koh tơbâ [ă Hneăng tơ’noăng “Veăng pêi viâ cheăng tung hngêi” koh tơbâ hâi vâi kơdrâi lâp plâi tơnêi [ă 1981 hơnăm Hai Bà Trưng xông pơplâ xâ. Teăng mâ Khu kăn ngăn mơngế Việt Nam a kong têa Lếo, teăng mâ Khu ngăn vâi kơdrâi a pơlê kong kân Vientiane [ă kơdrâm kơdre\ng vâi kơdrâi mơngế Việt Nam ki rêh ối, pêi cheăng a pơlê kong xiâm Vientiane pơrá veăng ai mâ amê.

{ă tơdroăng ki kơhnâ khât tung hnoăng cheăng, rơkê [e\ng dêi tơná, khu vâi kơdrâi dêi mâu Kâu lăk [o# mơngế Việt Nam [ă khu vâi kơdrâi mâu khu mơdró kâ Việt Nam ki dế ‘no liăn cheăng kâ a kong têa Lếo hiăng veăng tơ’noăng tơdroăng cheăng “Veăng pêi viâ cheăng tung hngêi”, ai tá tơdroăng rơnuâ reăng nge# thuât, tơ’noăng pế pơchên hmê kơchâi ki vâ mơhno tối mâu tơmeăm kâ dêi Việt Nam; mơđah hơdruê xuâng koh hâk ‘na pơlê pơla, tơnêi têa, tơdroăng tơru\m cheăng pơla Việt Nam [ă Lếo [ă hên h^n mâu tơdroăng ki ê, mơjiâng tơdroăng ki hơniâp ro tung hâi koh tơbâ lơ 8 khế 3.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định