Tăng ngăn hâi: 2/3/2021

VOV4.Sêdang - Pêi pro tiô pơkâ 162 dêi Chin phuh ‘na luât pơkâ [ă mâu ngế ki veăng kring gak pro hơniâp le\m khu lâp kong têa, Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng Binh chủng Công binh dế hbrâ Đội Công binh ai 295 ngế vâ veăng xo pêi hnoăng cheăng kring tơniăn Khu lâp kong têa, tung mê đo#i dêi Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng binh chủng ai 20 ngế. Pêi tơdroăng cheăng hnê pơtâp tơchoâm tơbleăng tâi tâng mâu tơdroăng môi tiah ‘na lêng, ‘na tơdroăng kal kí, ‘na pế pơchên kế kâ, ‘na kih thuât, ‘na kơvâ cheăng lêng, ‘na kring gak pro hơniâp le\m Khu lâp kong têa [ă hên ki ê tơniăn ai tu\m ivá pê klêi hnoăng cheăng pơcháu drêng châ rah lăm veăng [ă Khu ki tơtro tung la ngiâ.

Ing khế 6/2014 troh nôkố, Việt Nam hiăng rah 179 ngế lêng xo pêi hnoăng cheăng kring vế tơniăn Khu lâp kong têa a mâu Khu kăn peăng Hdroh Sudan, Ko\ng hoa Trung Phi [ă Khu xiâm pêi tơdroăng cheăng pro hơniâp le\m a tíu pêi cheăng dêi Khu lâp kong têa.

 

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định