Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Drêng tơbâ 66 hơnăm hâi [ok thái pơkeăng Việt Nam lơ 27/2, kơxê lơ 25/2, kăn pơkuâ Khu pơtâng tối tơdroăng kal kong pơlê Lâm Đồng hiăng troh pôu, diâp reăng, rơkâu kăn [o#, [ok thái pơkeăng [ă mâu ngế cheăng tung Hngêi pơkeăng kân kong pơlê Lâm Đồng [ă Tíu xiâm Hbrâ mơdât pơreăng châi tamo kong pơlê Lâm Đồng. A rêm tíu troh pôu, kăn xiâm khu pơtâng tối tơdroăng kal hiăng khe\n kơdeăn [ă tơmâng xo mâu ivá mơ-eăm dêi kơvâ ngăn pơkeăng tung pơla hdrối kố nah.

Kăn xiâm pơkuâ ngăn tơdroăng pơtâng tối rơhêng vâ tung la ngiâ ah, mâu kăn [o#, mâu ngế pêi cheăng dêi mâu tíu khăm pơlât pơtối tơru\m, tơdjuôm ivá môi hiâm mơno, mơjiâng Hngêi pơkeăng rế hía rế tơ-[rê, rơkê ple\ng [ă mơnhông; tơru\m [ă mâu hngêi pơkeăng ki ê vâ hnê tối ‘na khoa hok kih thuât vâ pơkâ tơleăng mâu ngế châi tamo ki nếo, mâu ngế châi tamo ki xơpá, pêi pro châ tơdroăng ki rơhêng vâ khăm pơlât dêi kuăn pơlê.

A Dak Nông kơxo lơ 25/2, Kăn pơkuâ tơdroăng loi t^ng tiô khôp kơvâ cheăng Đảng kong pơlê hiăng troh lăm pôu [a\ rơkâu kăn [o#, mâu [ok thái pơkeăng Khu pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât. Rơkâu khu kăn [o#, mâu [ok thái pơkeăng hâi mơjiâng kơvâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât, Kăn pơkuâ tơdroăng loi t^ng tiô khôp kơvâ cheăng Đảng kong pơlê Dak Nông mơhnhôk, kum [a\ mơnhên mâu tơdroăng mơ-eăm tơkâ hluâ pá puât, ai hên tơdroăng veăng kum tung hbrâ mơdât pơrea\ng Covid 19, êi rơtốu krôk tung hơnăm hiăng hluâ. Mơnhông hiêm mơno mê, kơvâ khăm pơlât pơtối ru\m môi tuăn, tah lôi mâu tơdroăng pá puât, ai mâu tơdroăng veăng kum hên tơdroăng rak ngăn ivá ăm kuăn pơlê.

 

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định