Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang -  Pôa S. Jaishankar, Kăn xiâm tơpui kâ kong têa Ấn Độ hâi lơ 25/2 ai krếo phôn tơpui [ă pôa Vương Nghị, Kăn xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ  tơpui tơdroăng djâ tơvêh mâu lêng dêi péa kong têa a tíu tơkăng kong peăng mâ Hâi lo Ladakh rơtế [ă tơru\m cheăng pơla péa pâ. Rôh krếo phôn châ tơpui klêi kơ’nâi mâu lêng Ấn Độ [ă Sinuâ hiăng pê klêi tơdroăng tơvêh mâu lêng a peăng Kơnho\ng [ă peăng Hdroh long Pangong.

Mâu lêng 2 kong têa xuân hiăng pơxiâm tơbleăng rôh tơvêh mâu lêng ki má 2 lo ing mâu tíu ki tơplâ tơbriât dêi rơpó a drô troăng gak ngăn Ki khât pơxá (LAC). Pak^ng tơdroăng tơvêh mâu lêng lo ing tíu mê, 2 ngế kăn xiâm tơpui kâ dêi Ấn Độ [ă Sinuâ xuân tơpui tơdroăng tơhrâ 5 tíu châ pêi pro rơhéa a hơnăm nah tung hneăng hôp pa gong Hneăng hôp kân mâu kăn xiâm tơpui kâ dêi Khu tơru\m cheăng Thượng Hải.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định