Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 5/3, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh, Kăn xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa rơtế khu râ kăn teăng mâ Kuo#k ho#i kong pơlê Vĩnh Long hiăng ai roh trâm mâ kuăn pơlê mâu cheăm, bêng, pơlê kân dêi tơring Tam Bình [a\ pơlê kong kơdrâm Vĩnh Long. A mâu roh trâm mâ, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh tơbleăng ăm kuăn pơlê ‘na mâu tơdroăng châ tơ-[rê tung mơnhông mơdêk cheăng kâ, mơhno túa le\m tro – rêh ối pơlê pơla, cheăng lêng, gâk kring tung mâu khế apoăng hơnăm 2021 dêi lâp tơnêi têa. Ki rơhêng vâ tối cho tơdroăng mơ-eăm dêi Chin phuh tung tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng Covid 19. A roh trâm mâ mâu kuăn pơlê 2 tơring tơmâng tơdroăng kơ-êng [a\ khu râ kăn Kuo#k ho#i tơdjâk troh troăng hơlâ ăm mâu kăn [o# pơtê cheăng xua hơnăm hiăng krâ, mâu ngế ai hnoăng [\a tơnêi têa; mâu ngế ai troăng hơlâ tơnêi têa to\ng kum kăn [o# râ pơlê cheăm, tơring; mâu tơdroăng tơbleăng tơdrăng pơkâ xúa tơnêi [a\ xut tah pơkâ ki tá hâi pêi kêi đeăng lôi ton a mâu tơring. Hdrối mê, jâ Đặng Thị Ngọc Thịnh hiăng lăm pôu tíu tơbâ yăo sư tíu hriăn ple\ng khoa hok, thie#u tươ\ng, ngế khên tơnôu pêi cheăng Trần Đại Nghĩa a cheăm Tường Lộc, tơring Tam Bình.

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định