Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 25/2, a cheăm Tân Cảnh, tơring Đăk Tô, Khu pơkuâ ngăn  Đoân droh rơtăm kong pơlê Kon Tum tơku\m po leh pơxiâm pêi cheăng tung Khế mâu droh rơtăm hơnăm 2021 rơtế [ă mơgêi tơdroăng pleăng hnoăng cheăng rơnó hngiú hơnăm 2020, rơnó Hơngui pleăng hnoăng cheăng [ă Hâi leh mâu đoân viên hơnăm 2021.

Khế mâu droh rơtăm hơnăm 2021 po sap lơ 25/2 troh lơ 30/3, [ă pơxá ‘’Hâk tơngăm [ă tơdroăng hmâ pêi pro dêi Đoân droh rơtăm Ko\ng sản Hồ Chí Minh’’. Tung mê, Khu pơkuâ ngăn Đoân kong pơlê Kon Tum tơku\m a mâu tơdroăng hnê tối ăm ‘nâi tơdroăng dêi hneăng hôp kân Đảng tung lâp tơnêi têa roh má 13; tơdroăng hmâ hnê tối dêi Đoân droh rơtăm Ko\ng sản Hồ Chí Minh; mâu tơdroăng mơhno ki le\m tro. Hâi leh hơnăm ối nếo hriăn ple\ng ki nếo, rơtế [ă droh rơtăm pơxiâm pêi cheăng, tăng tơdroăng cheăng pêi, tơmâng khât ăm mâu vâi o, mơjiâng Đoân krá rơdêi, po rơdâ khu tơru\m, tơku\m mâu droh rơtăm.

Tung hơnăm 2020, hnăm ối nếo Kon Tum hiăng tơku\m hên tơdroăng pêi pro ai pơxúa mê cho ‘’Hâi t^ng ngiât le\m’’, lăm troh a ‘’Tíu pêi cheăng inâi khêi’’ pêi pro chôu plâi tơnêi, Têt pêt loăng, ‘’Pleăng hnoăng cheăng rơnó hngiú’’; ‘’Pleăng hnoăng cheăng rơnó Hơngui’’ [ă hía hé.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định