Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 25/2 (tiô chô New York), Ho#i đong kring vế Khu lâp kong têa  hiăng tơku\m hôp tiah hmâ rêm khế ‘na tơdroăng to\ng kum mâu ki xahpá a Syria tiô tơdroăng mơ’no tơdrêng. Pôa Mark Lowcock,  Ngế xiâm chêh tôm xo rơkong dêi khu lâp kong têa pơkuâ ‘na to\ng kum ăm ‘nâi kơxo# ki chêh tơdroăng kum kế kâ tung lâp plâi tơnêi, ăm hlo 12 rơtuh 200 rơpâu ngế kuăn pơlê a Syria , tơdâng 60% kơxo# kuăn pơlê kong têa kố, dế trâm pá kal to\ng kum kế kâ.

Mê cho tơdroăng ăm hlo kong têa kố dế trâm pá ó ‘na cheăng kâ tung pơla 18 khế hiăng luâ tơdrêng [ă tơdroăng ki tơdjâk ó dêi pơreăng COVID -19. Nôkố riân kơxo# liăn ‘no hrê dêi rêm rơpo\ng hngêi hên tâ kơxo# liăn ki pơkâ iâ ai 20%, dâng 70% ngế kuăn pơlê Syria thế mung liăn che\n, hên rơpo\ng hngêi chiâng tê dêi tơmeăm khoăng [ă mơnăn păn vâ kế kâ.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định