Tăng ngăn hâi: 8/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - A Hngêi Kuo#k ho#i, Ho#i đong Tâ ph^u tơnêi têa nếo po Rôh hôp tâi tâng rôh má 13 xua jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i, Kăn Ho#i đong hnê ngăn tâ ph^u tơnêi têa pơkuâ. Ho#i đong tâ ph^u Tơnêi têa hiăng tơbleăng pơkâ ‘na mâu tíu pôk, inâi mâu tíu tâ ph^u [ă kơxo# ngế kăn Kuo#k ho#i châ pôk a rêm tíu tâ ph^u dêi mâu kong pơlê, pơlê kong kân ối tung Tơnêi têa. Ho#i đong tâ ph^u Tơnêi têa pơkâ tâi tâng mâu tíu tâ ph^u khu kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 tung lâp tơnêi têa ai 184 tíu.

 

 

Hneăng hôp roh má 3 dêi Ho#i đong ngăn tâ ph^u tơnêi têa hiăng tơmâng tối tơbleăng tơdroăng ‘mâi hơ’leh klêi hôp tơpui tơno roh má môi ‘na x^ng xoăng mơngế cheăng tung khu kăn, kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă tơdroăng mâu kơ koan, khu tơru\m cheăng, mâu tíu pêi cheăng xiâm tơnêi têa [ă kong pơlê hbrâ Hneăng hôp tơpui tơno roh má 2 vâ chêh inâi mâu ngế lo tơbriât pro kăn Kuo#k ho#i, kăn Ho#i đong kuăn pơlê; tơbleăng tơdroăng cheăng dêi Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa [ă mâu khu rah chêh klêi hneăng hôp Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa roh má 2 troh nôkố; tơpui tơno mâu tơdroăng tối tơbleăng [ă tơbleăng tơdroăng Pơkâ ‘na tíu pêi cheăng tâ ph^u, inâi mâu tíu tâ ph^u [ă kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i châ rah xo kăn a rêm tíu tâ ph^u tung lâp tơnêi têa.

Tơpui a hneăng hôp, kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i, Kăn xiâm hnê ngăn Ho#i đong tâ ph^u Tơnêi têa jâ Nguyễn Thị Kim ngân tối ăm ‘nâi:

‘’Pơla sap nôkố ta troh hâi tâi nâp hồ sơ lo tơbriât pro kăn ôh tá ối hên hâi, mê thế re\ng nâp, thế hbrâ rơnáu tơdroăng pro krá tơniăn vâ tơbleăng tơdroăng cheăng mâu kăn, hnê mơhno tung lâp tơnêi têa tơniăn ăm kuăn pơlê, kuăn pơlê ki lăm tâ ph^u tung lâp tơnêi têa châ veăng chêh inâi lo tơ-[riât pro kăn, tâ ph^u tro tuăn kuăn pơlê, tơdâng pro tro tiô pơkâ dêi luât. Hneăng tâ ph^u kô châ tơbleăng tơniăn, kơd^ng [ă chiâng hâi leh kân dêi kuăn pơlê tung hơnăm 2021’’.

Hneăng hôp tâi tâng roh má 3 dêi Ho#i đong Tâ ph^u tơnêi têa

 

Tơbleăng a rôh hôp, pôa Trần Văn Tuý, Ngế xiâm ngăn Tơdroăng cheăng ‘na mâu kăn, Ngế pho\ rah chêh ‘na Mơngế cheăng ăm ‘nâi: Klêi hôp tơpui tơno rôh má môi a Tíu xiâm, Khu kăn hnê ngăn Vi [an xiâm Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam hiăng pâ thế Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa, Vi [an Pơkuâ cheăng Kuo#k ho#i rak ti mê kơxo# mâu kăn ối tung Măt tra#n [ă mâu khu tơkum pêi cheăng ki tung khu môi tiah kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i hneăng 14 vâ tơniăn [ă pơtối rak vế hnoăng cheăng teăng mâ dêi kuăn pơlê tung Kuo#k ho#i, tơtro [ă troăng hơlâ nôkố rế po rơdâ [ă tơku\m tung khu dêi Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam;

Pro tâk tơ’nôm kơxo# mâu kăn cho mâu ngế pa kong Đảng vâ tơniăn tơtro pơla kơxo# đảng viên [ă mơngế pa kong Đảng; tơniăn ‘na kơxo# vâi kơdrâi châ tơbleăng mơngế lo tơbriât pro kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 ki iâ má môi ai lối 35% tung tâi tâng kơxo# mơngế ki lo tơbriât vâ pro kăn; [ă hlối tơmâng khât troh tơdroăng x^ng xoăng mâu kăn cheăng tung Kuo#k ho#i teăng mâ khu mơdró, khu rơkê, khu cheăng ‘na khoa hok, tâk kơxo# mâu kăn hdroâng kuăn ngo châ rah xo pro tung Kuo#k ho#i.

Nôkố, mâu kơ koan, khu tơru\m cheăng, mâu tíu pêi cheăng dế tơbleăng mâu tơdroăng pêi pro tiô pơkâ tơbleăng mơngế ki lo tơbriât pro kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 [ă kăn Ho#i đong kuăn pơlê rêm râ hneăng hơnăm 2021-2026, hâi khế pơkâ cho a hâi lơ 11/3 la ngiâ. Ing kơxo# ki ‘mâi rơnêu klêi hneăng hôp tơpui tơno roh má môi, tâi tâng Vi [an tâ ph^u mâu kong pơlê, pơlê kong kân hiăng ai hlá mơ-éa tơbleăng lâp lu tung hlá tơbleăng, rơ’jiu, um tơvi [ă pơtroh ăm mâu kơ koan, khu tơru\m cheăng kong pơlê tơring cheăm ‘na hâi khế, tíu tơdah hồ sơ lo tơbriât pro kăn, hlối tối tơbleăng ăm Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa.

Klêi tơmâng tơbleăng dêi Khu rah chêh, jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối nhên, ta troh nôkố, tơdroăng cheăng dêi Khu rah chêh dêi Ho#i đong tâ ph^u Tơnêi têa pêi pro tro tiô tơdroăng pơkâ; hlối pâ thế {ơrô Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa pơtối tơmâng tơdroăng hnê tối, pê klêi [ă pơtroh hlá mơ-éa ăm mâu ngế dêi Ho#i đong tâ ph^u, mâu kơ koan ki tơdjâk troh, hlối veăng tí tăng ‘nâi ple\ng ăm mâu Khu rah chêh hnê tối tơdroăng tơbleăng pêi tro tiô pơkâ.

‘’Pâ thế mâu rah chêh dêi Ho#i đong tâ ph^u Tơnêi têa, {ơrô Ho#i đong Tâ ph^u Tơnêi têa, mâu kơ koan chin phuh, Tíu xiâm Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam séa ngăn mâu tơdroăng cheăng, hnoăng cheăng pêi hiăng châ x^ng xoăng, thâ pêi pro mâu tơdroăng cheăng ‘na tâ ph^u, hnê tối, hnê mơhno cheăng tơdah hồ sơ hbrâ ăm hneăng hôp tơpui tơno roh má 2 vâ chêh inâi mâu ngế lo tơ-briât pro kăn [ă mâu tơdroăng tối tơbleăng đi đo ‘na Ho#i đong tâ ph^u tơnêi têa.

A pâ thế tơrêm kơ koan hbrâ chêh inâi pơkâ séa ngăn. A pâ thế, mơdêk tơdroăng cheăng tối ăm ‘nâi mâu tơdroăng ‘na tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i, mâu kăn Ho#i đong hnê ngăn rêm râ ing hlá tơbeăng, rơ’jiu, đi đo po ngăn tơdroăng teăm tơdrêng tung hlá tơbeăng đie#n tưh tơnêi têa”.

Jâ Nguyễn Thị Kim Ngân, Kăn xiâm hnê ngăn Kuo#k ho#i tối tơbleăng a hneăng hôp

 

Măng t^ng hdrối, Ho#i đong tâ ph^u Tơnêi têa hiăng tơbleăng Pơkâ ‘na kơxo# tíu tâ ph^u, inâi mâu tíu tâ ph^u [ă kơxo# mâu kăn Kuo#k ho#i châ rah xo a rêm tíu tâ ph^u dêi mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm, kong kân râ xiâm Tơnêi têa. Ing mê, tâi tâng mâu tíu tâ ph^u rah xo kăn Kuo#k ho#i hneăng 15 tung lâp tơnêi têa ai 164 tíu.

 

VOV1

Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định