Tăng ngăn hâi: 8/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Ho#i đong kong pơlê Gia Lai nếo tơbleăng pơkâ ‘na Tơdroăng tơkêa bro mơ’no liăn rôe kế tơmeăm khoăng khăm pơlât ăm mâu hngêi pơkeăng kong pơlê [a\ tơring tung hơnăm 2021 [a\ tâi tâng kơxo# liăn mơ’no 40 rơtal liăn ing kơxo# liăn dêi kong pơlê. Pơtối mê, tơdroăng tơkêa bro mơ’no liăn rôe tơ’nôm kế tơmeăm khoăng khăm pơlât ăm mâu hngêi pơkeăng râ kong pơlê [a\ Tíu xiâm khăm pơlât tơring tiô inâi xua Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât tơbleăng ăm pêi pro vâ kum tung tơdroăng tối tơdroăng châi tamo, pơlât [a\ rak ngăn ivá kuăn pơlê, mơdêk ki hôm tung khăm pơlât tung rơxông nếo; pro tơ’lêi hlâu tung tơdroăng khăm pơlât, rak tơniăn rêm ngế kuăn pơlê châ khăm pơlât tiô troăng rơxông nếo [a\ hía hé.

Mâu tíu cheăng pêi pro tơdroăng tơkêa bro hngêi pơkeăng râ kong pơlê ai: Hngêi pơkeăng kân kong pơlê; Hngêi pơkeăng pơlât vâi hdrêng kong pơlê, Hngêi pơkeăng 331; râ tơring ai mâu Tíu xiâm khăm pơlât: Pơlê krâm An Khê, pơlê krâm Ayun Pa, tơring Phú Thiện [a\ tơring K[ang.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định