Tăng ngăn hâi: 26/2/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 25/2, Khu ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê kong pơlê Gia Lai ai Hlá mơ-éa pơtroh ‘na tơdroăng ki ăm vâi hdrêng mầm non, hok tro, sinh viên, mâu ngế ki hriâm a kong pơlê vêh hriâm a hâi lơ 1/3 la ngiâ.

Tơdrêng amê, Khu ngăn hnê hriâm [ă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê xuân pơchân tơpui [ă mâu tíu ki khăm pơlât tơku\m xôh pơkeăng hdrối hâi lơ 28/2; rak vế tơniăn tâi tâng mâu hok tro, kăn [o#, thái cô, mâu ngế cheăng pêi pro tơdroăng ki tối ‘na ivá tro tiô pơkâ; rak tơniăn mâu kế tơmeăm, kong prâi tơnêi tíu, tơniăn krúa le\m kế kâ, khăm pơlât tung hngêi trung hriâm; tơku\m tối tơbleăng, hnê hriâm ăm hok tro, kăn [o#, thái cô, mâu ngế cheăng ‘na túa pơkâ hbrâ mơdât pơreăng [ă mơjiâng túa pơkâ mâu ngế ki tơngê, kơ-o, phât hiâm lơ nhôm tâ pơreăng COVID-19 tung hngêi trung hriâm; hbrâ 1 to kơbong vâ xing xoăng ăm mâu hok tro ki ai nho\ng o, rơpo\ng hngêi tôu râ, môi tiah tâ pơreăng.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định