Tăng ngăn hâi: 6/3/2021

VOV4.Sêdang - Vi [an kong pơlê Dak Nông nếo tơbleăng Pơkâ pêi hnê mơjiâng cheăng pêi, tăng cheăng pêi hneăng hơnăm 2021 – 2025. Pơtối mê, tung hneăng hơnăm 2021 – 2025 kong pơlê Dak Nông pơkâ châ tăng cheăng pêi nếo [a\ cheăng pêi ki tơ’nôm ăm lối 90 rơpâu ngế. Tung mê, tăng cheăng pêi ăm vâi krâ hdroâng kuăn ngo châ dâng 30% tâng pơchông [a\ kơxo# mơngế pêi cheăng châ tăng cheăng pêi dêi kong pơlê, 89 rơpâu ngế châ tăng cheăng pêi tung tơnêi têa, 1 rơpâu ngế pêi cheăng a kong têa ê.

Tơdroăng hnê mơjiâng cheăng pêi [a\ tăng cheăng pêi châ pêi pro ing mâu tơdroăng môi tiah: Hnê mơhno, tơbleăng cheăng pêi ing mâu Tíu xiâm ti tăng cheăng pêi, mâu khu tê mơdró tăng cheăng pêi [a\ roh tơpui tơno tăng cheăng pêi rêm hơnăm a mâu kong pơlê; kơxo# liăn ăm mung Khu pơkuâ râng liăn tơnêi têa ‘na tơdroăng cheăng pêi [a\ kơxo# liăn ngân dêi kong pơlê xo ing Hngêi arak liăn kum rêh ối pơlê pơla; pêi cheăng ngi kong têa ê; hnê mơjiâng cheăng pêi [a\ tăng cheăng pêi.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định