Tăng ngăn hâi: 8/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Đoân Kho#i mâu kơ koan [ă Khu mơdró kong pơlê Dak Nông nếo tơru\m [ă Đoân droh rơtăm dêi ko\ng ti Nhôm Dak Nông – TKV tơku\m po mơhnhôk pêt loăng tung kơdrum hngêi kơmăi Alumin Nhân Cơ, cheăm Nhân Cơ, tơring Dak Rlâp.  Pơxá ‘’Xua môi hngêi kơmăi ngiât’’, tơdroăng mê ai krếo mâu đoân viên, droh rơtăm ko\ng ti pêi tơdroăng mơhnhôk pêt 1 rơpâu xiâm loăng rơtâ tá hngêi kơmăi.

Rơtế krâ chư chêh tơbleăng tíu pêt loăng ‘’Kơdrum loăng droh rơtăm’’

 

Mâu chi đoân dêi kong ti hiăng k^ tơhrâ rak ngăn loăng, [ă pêi pro môi tơdroăng cheăng pêt loăng ngiât, rêm ngế đoân viên pêt môi xiâm loăng rak hyôh kong prâi ngiât le\m. Klêi mơhnhôk, đoân viên, droh rơtăm ko\ng ti hiăng pêt [ă rơtế krâ tíu chê tơbleăng ‘’Kơdrum loăng mâu droh rơtăm‘’.

Kố cho tơdroăng pêi pro ai pơxúa vâ pơtối rak vế, pleăng hnoăng tơná dêi khu droh rơtăm rơtế [ă dêi rơpó rak vế hyôh kong prâi, vâ koh tơbâ 90 hơnăm Hâi mơjiâng Đoân droh rơtăm Ko\ng sản Hồ Chí Minh lơ 26/3.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định