Tăng ngăn hâi: 5/3/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Vi [an kong pơlê Dak Lak nếo ai mơ-éa ‘na tơdroăng pơtê mâu tơdroăng mâu tíu gâk hbrâ mơdât pơrea\ng COVID 19 dêi kong pơlê. Pơtối mê hnê mơhno pơtê 5 tíu gâk hbrâ mơdât pơrea\ng COVID 19 a tơring Ea Súp [a\ Ea Hleo sap ing hâi lơ 4/3/2021. Vi [an kong pơlê pơcháu Vi [an mâu tơring tơru\m [a\ Ko\ng an kong pơlê, Khu xiâm pơkuâ Mô đo#i gak kring tíu tơkăng kong pơlê, Khu pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât [a\ mâu tíu cheăng ki tơdjâk pêi pro; rak tơniăn troăng to\ng kum [a\ hnê mơhno pêi pro mâu troăng hbrâ mơdât pơrea\ng [a\ mâu ngế krê veăng pêi pro hnoăng cheăng a mâu tíu gak mơdât pơrea\ng tiô tơtro pơkâ.

Pơcháu Khu pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât [a\ mâu tơring, tíu cheăng pơtối po rơdâ pêi pro châ tơ-[rê tơdroăng hbrâ mơdât pơrea\ng tung tơring; hbrâ séa ngăn tơdroăng pơrea\ng xông tâ tú a kong pơlê Gia Lai [a\ mâu tơring ki achê mê vâ teăm tơdrêng tơbleăng ăm Vi [an kong pơlê vêh pêi cheăng a tíu gak ngăn mơdât pơrea\ng drêng ai pơrea\ng xông tâ tú tiô pơkâ.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định