Tăng ngăn hâi: 25/2/2021


VOV4.Sêdang - Hneăng má 2 dêi rôh pâk pơkeăng vaccine COVID-19 a Ấn Độ kô pơxiâm sap ing hâi lơ 1/3. Tung mê, khu ki châ pâk tung rôh kố cho mâu ngế ki hiăng lối 60 hơnăm, [ă mâu ngế ki lối 45 hơnăm ki ai pơreăng tung châ sap ing hdrối nah. Tung rôh pâk pơkeăng kố, Ấn Độ kô po rơdâ mâu tíu pâk [ă 10 rơpâu tíu xiâm pâk pơkeăng dêi chin phuh [ă lối 20 rơpâu tíu pâk pơkeăng krê.

Tung pơla vaccine a mâu tíu pâk dêi tơnêi têa cho tê kơtê, mâu ngế ki troh a tíu pâk kố a mâu tíu xiâm pâk pơkeăng krê kô athế ‘no dêi liăn roê ăm trum pâk ki má môi.

Yă dêi klo\ng vaccine COVID-19 kô châ Chin phuh Ấn Độ pơkâ tung pơla 3 – 4 hâi la ngiâ tung tơdroăng ki veăng tơpui tối ing mâu khu ki mơjiâng pro [ă mâu hngêi pơkeăng. Sap ing pơxiâm pâk hneăng má môi dêi rôh pâk pơkeăng vaccine COVID-19 hâi lơ 16/2, Ấn Độ hiăng pâk vaccine Covid-19 ăm dâng 10,7 rơtuh ngế, tung mê ai 1,4 rơtuh ngế hiăng châ pâk trum ki má péa.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định