Ngon tô thứ 6-19/2/2021

Té pì 2021 côn dệt dượn mi xương dặng phép cộp lài nhất lỏ 3 pì tưa nưng

          Ăn lỏ tặt pùn mắư ma tang dặng phép khòng côn dệt dượn toi điều 113 khòng Bộ Lao động pì 2019, tẳng cốc àu khảu chấp năm té mự 1/1/2021.

          Cài nặn, côn dệt dượn mi xương chà van cắp côn chảng côn dệt dượn vạy dặng hạng pì pền lài tưa báu cọ dặng cộp lài nhất 3 pì tưa nưng. Tục po 5 pì dệt vịa hẳư côn nưng chảng côn dệt dượn hư số mự dặng hạng pì khòng côn dệt dượn đảy lưn khửn tứm to mự nưng.

          Va chuốp dặng vịa, mết vịa dệt va hê dặng hạng pì báu cọ hê dặng mết số mự dặng hạng pì hư đảy côn chảng côn dệt dượn thành toán ngơn lường hẳư pưng mự hê dặng.

          Chơ dặng hạng pì, va côn dệt dượn khí pưng tàng xè pày ma nẳng tang bốc, tang xè tau hoả, pày hưa tau va số mự pày tang tênh cá mự pày mự ma tênh 2 mự hư té mự thứ 3 táo khửn đảy nặp cá dan chơ pày tang nọk mự dặng hạng pì cánh đảy tính hẳư tưa nưng dặng cuồng pì.

          Côn dệt dượn dệt vịa tục po 12 bườn hẳư côn nưng chảng côn dệt dượn hư đảy dặng hạng pì, đảy hưởng tênh mết ngơn lường toi hợp đông dệt dượn xương lằng:

          -12 mự dệt vịa đối cắp côn dệt vịa mi tục po khù ngai đì vạy dệt vịa.

          -14 mự dệt vịa đối cắp côn dệt dượn hê họt tuổi thành niền, côn dệt dượn lỏ côn ngoi que, côn dệt nghê, dệt vịa nắc, độc hại, hiểm hại( Khạy Bộ Luật lao động pì 2012 tặt pùn côn dệt vịa nẳng pưng bón mi lài khù dạk cha cọ đảy hưởng 14 mự).

          -16 mự dệt vịa đối cắp côn dệt nghê, dệt vịa nắc, độc hại, hiểm hại( khạy tặt pùn nị đảy chấp năm đối cắp tênh mết pưng côn dệt dượn dệt vịa nẳng bón kìn dú xút ti pọ dạk cha).

          -Côn dệt dượn dệt vịa hê tục po 12 bườn hẳư côn nưng chảng côn dệt dượn hư số mự dặng hạng pì to cắp số bườn chảu dệt vịa./.

 

LĐ Quảng Trị-Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan