Tháo xỉn xưa đảy ta phẩng tà tiến dệt hẳư phủ nhinh Dạo nhương tứm khặn chăn

 

Vạy mi đảy pưng tháo xỉn xửa đảy ta phẩng khặn chăn, cốc khọe phủ nhinh Dạo chi lựa chọn pưng piếng phải đón. Ặn nị lỏ pưng piến phải xủ vạy xồn xéo, dệt piếng phùng xuổng xửa, piếng phải quảng dáo 2 cựp mư, piếng phải đảy tắt ók pền tựng piếng hy dáo 45 phần. Pưng piếng phải lằng chơ đảy tắt lẹo chi àu sắư tênh nả đán piêng, lằng nặn àu nành mù long xì hẳư piếng phải xư pâng cằn, lằng nặn chắng àu pưng piếng phải nị sắư lổng vạy dệt hún lai bók lại hoà. Toi pả Triệu Thị Mụi, Tiểu khù Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huỵên Vân Hồ, tỉnh Sờn Là, phừn xỉn chăn va báu hư tam toi 2 vịa dệt ặn lỏ: phải đảy xì hẳư măn lưởn vạy chơ ta phẩng báu chuốp hụa lông tang cỏng cánh nả vịa nhưng mắư lỏ chơ nhọm cham. Pả Mụi va:

 “Vạy dệt đảy pưng tháo xỉn xửa men toi ngươn lang té chạu té lài ma khòng côn Dạo tiền hư khù cận hà nhất lỏ piến phải đảy xì hẳư măn piêng, măn vạy chơ chẳm phẩng hư chắng chắp đì cánh báu chuốp tốc, chơ nhọm màu cọ chi pâng cằn xưa”.

Chương khòng vạy ta phẩng hôm mi kỉm mạy póng nưng đảy phại lèm, xểm mạy nọi nưng mi lếch cạt sắư pền hún tồ T, xòng lau mạy póng, lau nhắư cánh lau nọi cánh xểm mạy póng nưng đảy àu lếch sắư tang hùa.

Cón chơ ta phẩng, phẩng đảy tổm khửn nẳng tênh khẳng lè nưng àu sắư tênh thán phay. Vạy pưng hún lai bók lai hoà khặn chăn cánh hền chảnh nhất hư chơ ta phẩng cận lâng đảy tổm họn cánh xủ pưng tàng chương khòng vạy ta pền hún lai bók lai hoà. Pả Đặng Thị Xuân, dú nẳng bản Suối Sìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sờn Là cọ mi 40 pì chự hìêm nghê dệt húk khít nho lai khòng côn Dạo tiền tô: Vạy dệt lẹo tháo xỉn xửa nưng hư đảy mết họt 2 bườn. Báu xuấn to ta phẩng lẹo lỏ mi xương xủ vạy nhịp pền pưng tháo xỉn xửa ngày. Lẹo nả vịa che phải, tổm phải cuồng nặm họn cánh lưn xưa lỏ nhọm nin cọ nhăng mết lài cồng hanh cánh dan chơ. Tựng piếng phải đảy nhọm cham hẳư màu pâng cằn, lằng nặn àu ma ták cuồng hôm hẳư khồ lẹo lằng nặn chắng àu pày ták đét. Vịa dệt nị đảy dệt pày dệt ma họt 6 – 7 tưa, họt chơ đằư piếng phải xỏn khảu mưa cánh lưn xưa lỏ pưng hún lai bók lai hoà chơ đảy ta phẩng hựa khửn hư chơ nặn chắng àu pày nhịp pền pưng tháo xỉn xửa:

“Piếng phải đảy chẳm phẩng tà tiến lẹo hư đảy àu pày tổ khửn hẳư măn mết pưng tón phẩng khồ xìa, tổm lài tưa lẹo àu ók ma sặc hẳư pẹk, lằng nặn chắng nhọm cham. Cham va che phải cọ đảy khặn khang đì, cò cham đảy púk pì nưng, lằng nặn tắt ma che nặm bườn nưng hư măn chắng hẳư màu chăn”

Đảy mết chi áo họt 2 bườn chắng dệt lẹo tháo xỉn xửa nưng khặn chăn men toi tháo xỉn xửa mi té chạu té lài ma khòng phủ nhinh Dạo tiền nẳng Sờn Là, dan chơ vạy khặn khang lỏ hầng xương nặn, hák va pưng ưởi nọng phủ nhinh nẳng pưng bản côn Dạo nẳng nỉ cọ nhăng chự mẳn vịa dệt nị té chua nị họt chua năư cánh đù ặn nị lỏ khù riềng mi cuồng tháo xỉn xửa khòng chựa côn chảu. Pả Triệu Thị Mụi hẳư hụ tứm:

 “Lỏ lụk làn Bàn vương, mưa chạu đảt pằn pày toi êm xương nặn mi chương khòng nựa nung lỏ xỉn xửa. Cọ báu chắc kỷ chua côn ma tháo xỉn xưa ngươn lang cọ nhăng đảy pưng ưởi nọng phủ nhinh côn Dạo xum khỏi chự hiềm, vạy tít tờn lụk làn lâng đảy chằm chư họt pảu pú mưa lang. Lưn xưa ưởi nọng phủ nhinh Dạo tiền pọm đảy hụ dệt nghê ta phẩng vạy nhịp xuổng xửa. Ưởi nọng xum khỏi cọ lâng tít tờn cằn vạy chự hiềm ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn chảu”.

Mua xuần cọ ma thầng chu bản khuống côn Dạo Sờn Là, lưn xưa lỏ nẳng Vân Hồ, Mộc Chầu, chơ ma ỉn dàm pi nọng cọ mi xương hền đảy pưng mú ưởi nọng phủ nhinh Dạo tiền nung pưng tháo xỉn xửa khòng chựa côn chảu. Pưng tháo xỉn xửa đảy ta phẩng, nhọm cham hung hựa cọ nhương dệt hẳư pưng ưởi nọng phủ nhinh Dạo tứm khặn chăn./.

Thiều Nghiệp – Thành dịch

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan