Ỉn muôn văn hoá khòng côn Dạo cuông pàng hội

 

          Ặn lỏ quam khắp Páo Dung khòng phủ xao Dao Thanh Y cuông mự hội. Pưng bai khắp xương nị, xum ý xao Dạo báu chư hịa khắp nẳng pưng chu dệt hịt khong cốc chính, lẹo nhăng ỉn muôn cuông pưng chu tốc chợ, chơ mưa hay, khảu pá báu cọ pày na.

          Cắp côn Dạo, khắp báo xao lỏ luông ỉn muôn mi té mưa lang pàng chạu cắp bai khắp đảy côn khắp hák bắc ók. Cón nặn, đối cắp xum báo xao, khắp báo xao chính lỏ luông ỉn muôn khòng phủ báo cánh phủ xao vạy phák quam xương hảu căn, vạu khửn lang mon khòng chảu đối cắp phủ báo báu cọ phủ xao.

          Toi chang khắp Hà Xuân Tiến dú thôn Nam Hả Trong ( xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh). Khắp khòng côn Dạo mi 2 tàng. Tàng nưng lỏ quam khắp té chạu hôm mi bai khắp đảy xủ cuông pưng chu dệt hịt khong, biên ók pên pặp xừ Nôm - Dạo, đảy một mò chự hiêm cánh xủ chơ tam một, tam mo. Thứ 2 lỏ pưng bai khắp xương khắp úk lụk, khắp sán, khắp toi quam khống khái, khắp báo xao. Riêng cắp khắp báo xao, chang khắp Hà Xuân Tiến va hịa:

           “ Té chạu khắp dáo 100 cưn, chơ nặn hụ to khắp thôi, Mự đàư pi nọng bók pày khắp lỏ pày té bản nị pày bản naư, nẳng bản nặn pi nọng chảu hụ khắp, pi nọng ma khắp tặc chao, tham kháo hà chảu. Chảu nghin cọ kèn chàư xương nặn cọ khắp tóp. Hák va chơ nặn khắp báu xương khạy, phủ nhinh dú cuông hỏng lúc khắp ók ma báu hên nả căn cá đàư.”

          Té chạu, phủ nhinh Dạo Y nả hại chọng cánh báu é pọ nả tiện tô cắp phủ báo. Xương nặn té chơ mi phủ báo nẳng bản ứn ma, pi nọng báu mi chơ đàư ók nả dú to cuông hỏng lúc. Xum trai báo é ổ xao hư đảy ỏn lưa, pák xiết, pák xuôi cắp pưng quam khắp, quam vay. Tạu họt chơ trai báo mi pưng quam khắp khảu mốc, khảu chàư dệt hảu nhinh xao dú báu mổm cọ chắng mi quam khắp tóp, xương quam tô khòng chang khắp Hà Xuân Tiến:

           Côn ké lâng sắng lỏ phủ nhinh khắp muôn báu cọ phủ trai khắp khék hà 3 tưa hư chắng tóp. Va tưa nưng, 2 tưa, sáu chi va hịa chảu é khắp hênh, sáu báu mặc. Khék tưa cốc khoẹ, hính tít sáư pha nọi nưng, bók phăng xiêng khắp hư tóp, va lẹo sáu khảu mưa cuông hươn, cuông lúc. Tưa thứ 2 khảu mưa cuông hỏng lúc khắp dáo 4, 5 khót sáu táo ók pày. Táo ma khék tưa thứ2, tưa nị mi xương lạk pha vạy púc tứn, lẹo táo khảu mưa cuông hỏng lúc khắp máư. Tưa thứ 3 lỏ pưng côn mặc khắp, hụ khắp lài cánh é khắp cắp chảu hư sáu mi xương khắp mư lẹo tọt pha tứn năng hư tóp lau khót nưng. Chơ hụ tóp, té nặn 2 phái cư khắp tóp căn tạu họt chơ cáy khăn, hặn hung, khắp men căn lỏ cư khắp báu hụ dặng...

          Cuông quam khắp báo xao khòng côn Dạo nẳng Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh chơ đàư cọ mi pưng quam khắp khày nang. Khắp khày nang lẹo phủ xao hư va phủ báo nặn đảy khắp xứp kỷ bai máư, va xương phủ báo, báu cọ phủ xào nặn báu khắp hư chắng tẳng cốc khảu chu khắp chính.

          Khắp báo xao lỏ vạy trai hê mi mia, nhinh hê phua dệt men quén quam căn. Xiêng khắp báo xao cọ pên bai cáo tản khòng trai báo, nhinh xao côn Dạo. Lung Hà Ngọc Tùng, Trưởng phọng Văn hoá thông tin huyện Ba Chẽ hảu hụ:

          Cuông quam khắp báo xao sáu dọn mák mạy, nộc manh cánh cài quam tản, quam vay, quam khống khái dệt xương xư hảu côn hặc khòng chảu cọ mặc muôn nắt xương. Cuông bai khắp cọ é va, khuôn trai é tản àu nọng ma dú huôm hươn, é àu côn xương ma dú huôm hỏng, é đảy nảu minh chụ ma pên cu cánh đôi...Ặn cọ men quam khắp, quam vay khòng phủ báo cánh phủ xao mong cong đảy pên cu đôi xong, pọm căn tánh hươn la dảo.

          Khắp báo xao lỏ khắp báu mi bai, phủ báo ngắm xương xư lỏ va xương nặn, hák va chơ khắp phủ báo báu cọ phủ xao đảy năm toi hụt xương khắp 14 khót, mỏi khót 14 tô chắng pên bai nưng cánh côn tóp cọ xương nặn; xong ma đảy khắp men khỏ, men khót.

          Cắp côn Dạo Ba Chẽ, chơ pày họt pang hội, pi nọng mi xương khắp toi mú, pọm ỉn muôn, báu cọ tiện tô kinh nghiệm ma tang puông kin luông dú, xưng nhọng Đảng, Pú Hô, xưng nhọng bản mương piến máư. Cánh mi đôi báo xao nưng đang mặc muôn nắt xương khắp tản hặc, tản xương; mi chơ cọ mi xương khắp vạu ma khù muôn luông hom tó pưng luông piến máư khong nặm đin, pá pu cánh bản mương hươn quê./.

                                                                                                                            VOV 4 - Hạnh dịch

 

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan