Ngon tô thứ 7 mự 6/3/2021

Côn K’ho pếnh khày ngươn lang vằn hoá vạy dệt dù lịch

Chọm àu sắư hó pưng mịt cả phề mi chư xiềng K’ho vạy lợp chiên giào hẳư khék hang, ưởi Cơ Liêng Ét-te, dú nẳng buôn B’nơ C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cọ mau mụa táo ma dệt húk khít nho lai vạy lợp dệt lẹo àu ók pài khài hẳư pưng đoàn khék dù lịch. ưởi Cơ Liêng Ét-te hẳư hụ, thù nhập chính khòng chua hươn ưởi lỏ trực chau dệt ók cả phề A ra bi ca pẹk sằư mi chư xiềng Cóp-phi K’ho cánh dệt húk khít nho lai, ặn nị nhăng lỏ ngươn lang vằn hoá cận đảy chự hiềm, pếnh khày cánh giới thiệu họt khék táng phường táng mương. Mi đảy luông cạt kiên nị, kình tế chua hươn ưởi cọ tẹt tiêng cánh mả khày lài vẹt sắư cón:

 “É mả khày đảy nghê nhịp húk  khít nho lai hư cốc khoẹ đảy chự đảy nghê, xứp pày lỏ chiên cái hẳư chua lụk đơi làn vạy báu chuốp mụt luội xìa pưa ặn nị lỏ nghê ngươn lang khòng chựa côn chảu. Xứp pày chảu cọ cận chiên páo pưng tàng chương hang dệt ók họt khék táng phường táng mương ma xáo hụ ma tang nghê nị”.

Pọm cắp vịa dệt hút khít nho lai cánh dệt cả phền mi chư xiềng, chủm mú chựa côn K’ho nẳng thị trấn Lạc Dương nhăng mả khày nghê pản lảu xá vạy chuông hong khék dù lịch. Lưn xưa lỏ pi nọng cọ hụ pếnh khày cựt đảy lang đì vằn hoá cọng cống khòng chựa côn chảu vạy dệt dù lịch. Khay nị thị trấn cọ tánh ók đảy 11 đội cọng cống khâng chuông hong khék dù lịch. Toi côn hụ chang Păng Ting K’rè, trưởng mú tặp cọng cống nưng nẳng Bon Dơng 1, thị trấn Lạc Dương, mả khày dù lịch té vịa pếnh khày ngươn lang vằn hoá cọng cống cọ hôm phân tạ mi vịa dệt, tứm ten ngơn tiên hẳư chủm mú côn K’ho nẳng địa phường:

 “Chảu tặp cọng tặp cống chuông hong khék dù lịch ngon nưng lỏ vạy mi tứm ngơn tiên nho xùng puồng kin đơi dú khòng chua hươn, kẻ khày vịa dệt, ngon nưng lỏ vạy chự hiềm ngươn lang vằn hoá khòng chựa côn chảu, chiên cái hẳư pùn pàn lan nóm hụ tặp cọng cống khòng chựa côn chảu, ặn nị lỏ ngươn lang vằn hoá khòng pi nọng chựa côn K’ho vạu riềng cánh khòng làin chựa côn nẳng phổng Tây Nguyên vạu chùng”.

Dệt tứm ten lài luông dệt dù lịch vạy mi tứm ngơn tiên xủ dống, xòng ma tênh vạy chự hiềm ngươn lang vằn hoá đàng lỏ luông mả khày khòng chủm mú chựa côn K’ho nẳng thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Lung Kra Jan Meng Nôl, cán bộ vằn hoá thị trấn Lạc Dương va hịa, té chơ pi nọng hụ dệt dù lịch hư ứt dák cặt cung cọ đảy lan lay xìa, puồng kìn đơi dú nhương đảy nho xùng:

 “Nẳng thị trấn Lạc Dương mi pưng Đội tặp cọng cống đàng dệt nả vịa chuông hong khék dù lịch cọ xương chuông hong pưng vịa dệt vằn hoá nẳng bản khuống. Pọm cắp nả vịa nặn, pưng bản dệt nghê mi té chạu té lài ma xương pản lảu xá, nhịp húk khít nho lai cọ đảy tủm pua lau vạy chuông hong lang áo khòng khék dù lịch. Khù nị cọ choi hẳư pi nọng chự hiềm đảy ngươn lang vằn hoá khòng địa phường cánh lỏ luông mả khày mắư hẳư vịa dệt dù lịch khòng địa phường”.

Pưa hụ pếnh khày luông hanh ma tang vằn hoá khặn chăn khòng chựa côn chảu, côn K’ho kìn dú nẳng tìn pu Lang-bi-ang, thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cọ khày ók lài luông dệt dù lịch, tênh mả khày kình tế, tênh chự hiềm ngươn lang vằn hoá. Cắp luông dệt chọp xồm, mua xùân mắư nưng đàng ma chào hẹn chi àu ma toi pưng khù piến thái xưa mắư nẳng phổng đìn Lạc Dương./.

Quang Sáng – Thành dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan