Chu cồng dần pọm mi quyên châng piêng cuồng tố tụng hình sự

 

          Nẳng mương hau, châng piêng tó nả pháp luật đảy vạu khửn cuồng Hiến pháp pì 1946, 1959, 1980 cánh 1992. Điều 6, điều 7 Hiến pháp pì 1946 tặt pùn: “ Tênh mết chu cồng dần Việt Nàm pọm châng quyên ma tang chu luông: Chính trị, kinh tế, vằn hoá” cánh “ Tênh mết chu cồng dần Việt Nàm pọm châng piêng tó pháp luật, pọm đảy chôm hặp chính quyên cánh pàng tẳng tánh bản mương toi luông hụ chang cánh nết kìn liêm dú khòng chảu”. Điều 51, Hiến pháp pì 1992 cọ xứp tàm nhẳn danh: “ Cồng dần mi quyên châng piêng tó pháp luật”. Quyên châng piêng tó pháp luật cọ đảy tặt pùn cuồng pưng nả vịa chảnh thí khòng pháp luật. Lung Giàng Sần Pao, cón nị lỏ Viện trưởng Viện kiểm sát dần mương huyện Bắc Hà, tỉnh Lao Cài nhẳn danh:

          Pháp luật Việt Nàm tặt pùn, lưn xưa lỏ Hiến pháp, Bộ Luật hình sự tặt pùn tênh mết chu cồng dần pọm châng piêng tó pháp luật, báu pằn chék côn hăng hư va côn cặt, báu pằn chék chựa côn tồn giáo. Côn đằư phít tội hư pọm đảy nhẳn trách nhiệm hình sự, Bộ luật hình sự điều đằư cọ tặt pùn côn đằư ( tư va báu quan va côn đằư), báu chư hịa lỏ phủ uồn pa báu cọ lỏ mi chức mi quyên tó nả pháp luật pọm châng piêng xương cằn, báu chư hịa chảu lỏ phủ uồn pa lỏ báu đảy nhẳn trách nhiệm hình sự, báu phít tội”.

          Cuồng dan huộp hôm dệt kìn cắp lài mương tênh phén đìn, Hiến pháp pì 2013 xứp tàm đảy xỏm pành, tứm ten hẳư chọp xồm, cắp vịa quyên châng piêng cắp pháp luật đảy vạu khửn tục po. Chảnh thí, Hiến pháp nhẳn danh, châng piêng tó pháp luật lỏ quyên khòng phủ côn. Vịa tặt pùn khày quảng chủm mú mi quyên châng piêng tó pháp luật hẳư hền Việt nàm biền mài quyên châng piêng tó pháp luật lỏ quyên hák mi khòng phủ côn cuồng chu nả vịa cuồng puồng kìn đơi dú cuồng bản mương. Hiến pháp nhẳn danh quyên châng piêng tó pháp luật khòng chu côn đảy cồng nhẳn cuồng tênh mết chu nả vịa, hôm mi puồng kìn đơi dú chính trị, dần sự, kinh tế, vằn hoá, xã hội. Cọ toi lung Giàng Sần Pao, cắp luông pùn chu côn pọm châng piêng tó pháp luật, Hiếp pháp, pháp luật cọ tặt pùn chảnh thí ma tang trách nhiệm hình sự cọ xương dân sự khòng côn dệt phít thứk:

          Cuồng dan chọm cài ma, Đảng cánh Hươn mương cọ àu lài cán bộ cấp xùng ók xét xử tó nả pháp luật khòng Hươn mương, pưa xương nặn xum hau cận hụ chảnh, pháp luật lỏ đảy châng piêng, Bộ luật hình sự pì 2015 pọm tặt pùn ặn lỏ: Tênh mết chu cồng dần pọm châng piêng, côn mương nọk phít tội nẳng mương Việt Nàm cọ châng piêng xương côn Việt Nàm phít tội nhẳn pao men toi tặt pùn khòng pháp luật. tênh mết lỏ cồng dần, lưn xưa lỏ chựa nọi côn, chu chựa côn cọ xương nặn báu quan va côn đằư cọ pọm mi quyên châng piêng, tàm toi trách nhiệm hình sự té 18 pì táo khửn. Phít tội hình sự  sút ti hại hức lỏ té 14 pì táo khửn,  phít tội hại hức lỏ té 15 họt 16 pì pọm chuốp phạt mằư hình sự”.

          Nẳng mương hau quyên châng piêng tó nả pháp luật đối cắp pi nọng chựa nọi côn đảy Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg mự 8/8/2016 khòng Chính phủ tặt pùn chính sách choi dừa pháplý po me pi nọng phổng kinh tế nhăng xút ti pọ dạk cha té pưng vịa dệt choi dừa xương: Choi dừa chấp năm vịa chôm hặp tố tụng chu vịa áo dạk; choi dừa ngơn hẳư viền chức khòng Trung tâm choi dừa pháp lý hươn mương nẳng pưng địa phường mi huyện cặt, xã cặt, bản xút ti pọ dạk cha  tục po khù ngai đì chôm hặp khoá chiên cái bók xòn nghê luật sư; tủm pua luông hụ chang hẳư côn chấp năm choi dừa pháp lý…Luông choi dừa pháp lý hôm mi: Cóp thỏi hôm quam ma tang pháp luật, chôm hặp tố tụng cánh phủ tàng nả nọk tố tụng. Lung Giàng Sần Pao hẳư hụ:

          Băng: “ Va chảu báu hụ chảnh ma tang pháp luật hư cận nhơ luật sư cóp thỏi hôm quam, va báu lỏ chảu hák va àu cuồng tênh cá Bộ luật hình sự cánh dân sự cọ xương nặn thồi, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự pọm tặt pùn ặn lỏ tênh mết chu côn pọm châng piêng chinh tụng. Phằư báu hụ chảnh ma tang pháp luật hư cận nhơ côn ứn cóp thỏi hôm quam báu cọ chảng côn. Va pi nọng chựa nọi côn mi côn choi dừa pháp lý,àu luật sư đằư. Sút ti hại hức báu chảng luật sư hư xau hẳư luật sư cại tàng, pi nọng chựa nọi côn báu hụ quam lỏ chảng côn phiền dịch báu cọ nhơ phiền dịch vạy nhẳn pao quyên lợi xồm đáng”.

          Xương nặn mi xương hền đảy, cuồng dan pi nọng chựa nọi côn đảy choi dừa pháp lý, luật sư cấp pưng dịch vụ pháplý toi luông cóp thỏi hôm quam ma tang pháp luật, chôm hặp tố tụng ( cại tàng, pảy chự quyên lợi cánh khù lợi đì xồm đáng men toi pháp luật cuồng pưng chu án hình sự, dân sự, hành chính). Va pi nọng chựa nọi côn báu hụ pák quam Kèo báu cọ côn báu hụ pák, hù núak hư đảy choi dừa pháp lý hẳư côn phiền dịch cánh tênh mết ngơn đảy hươn mương khừn hẳư.

          Lưn xưa, chơ kẻ khày pưng chu vịa nuống pan họt pi nọng chựa nọi côn  men côn đảy choi dừa pháp lý hư pưng cơ quàn hươn mương đảy mi trách nhiệm kẻ khày quyên đảy choi dừa pháp lý cánh giới thiệu họt pưng tổ chức choi dừa pháp lý; pưng cơ quàn chấp năm tố tụng mi trách nhiệm tạ khù ngai đì hẳư côn đảy choi dừa pháp lý hưởng quyên, tạ khù ngai đì hẳư choi dừa viên pháp lý báu cọ Luật sư chôm hặp tố tụng vạy kẻ quam, pảy chự quyên lợi xồm đáng hẳư côn đảy choi dừa pháp lý vạu chùng cánh côn đảy choi dừa lỏ pi nọng chựa nọi côn vạu riềng./.

 

                                                                                                                                                                                                                             VOV4-Huyền dịch

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan