Quyên đảy xủ pưng dịch vụ khòng bản mương

 

          Toi lang đì điều tra kinh tế-xã hội khòng 53 chựa nọi côn pì 2019, dáo 90% pưng bản phổng pi nọng chựa nọi côn cọ mi tang xè tô pày họt càng òng xã đảy pù bê tông. 98,6% số bản khòng pưng xã phổng pi nọng chựa nọi côn cọ đảy xủ pưng dịch vụ, pưa xương nặn mi 96,7% chua hươn pi nọng chựa nọi côn cọ mi điển vạy tảy hung. 99,5% số xã phổng pi nọng chựa nọi côn mi trạm y tế. Tênh cá mương mi dáo 21,6 păn trương ép cánh 26,5 păn bón trương phổng pi nọng chựa nọi côn. Số trương ép đảy xày mẳn nà cựt đảy cài 91%, cuồng chơ nặn số bón trương đảy xày nà mẳn hính cựt đảy 54,4%. Vẹt xắư pì 2015, số làn nọi lỏ lụk nọng chựa nọi côn đảy pày trương ép cọ lưn khửn. Số làn nọi pày ép bậc tiểu học lỏ pi nọng chựa nọi côn lỏ 100%, cấp Trung học cơ sở lỏ cài 85% cánh Trung học phổ thông lỏ 50,7%. Pưng tồ ó vạu nừa cọ nhẳn danh luông chóng hanh khòng Chính phủ vạy pi nọng chựa nọi côn đảy xủ pưng dịch vụ, cọ xương pưng bón dịch vụ khòng bản mương.

          Lưn xưa, cuồng nả vịa y tế, chính sách bảo hiểm cọ hôm phân choi dừa vạy pi nọng chựa nọi côn cặt cung dón xìa hắp nắc cánh đảy khám dà bệnh lợp tăn. Lung Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang va:

           Côn dần nẳng phổng pi nọng chựa nọi côn cọ báu đảy khâng ngơn xự bảo hiểm y tế, cọ xương chơ pày dàu dà bệnh. Hươn mương cọ đảy choi dữạư thẻ bảo hiểm y tế hẳư pưng chua hươn áo cặt, vạy choi pi nọng báu pọ dạk cha cuồng vịa xủ pưng dịch vụ y tế cuồng vịa khám dà bệnh”.

          Chơ đằư pọ pưng nả vịa ma tang pháp lý, pi nọng chựa nọi côn cọ mi xương xáo họt pưng Trung tâm choi dừa pháp lý. Ăn nị lỏ dịch vụ khòng cơ quàn hươn mương vạy choi dừa mú côn cặt, pi nọng chựa nọi côn pọ dạk cha ma tang ngơn tiên vạy nhẳn pao quyên lợi cuồng dan tố tụng. Lung Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục choi dừa pháp lý, Bộ tư pháp hẳư hụ:

 Mi xương va chất lượng cánh lang đì khòng nả vịa choi dừa pháp lý cọ đảy nho xùng. Số chu vịa tó tụng lưn khửn toi tựng pì, lài chu vịa cuồng nặn, côn choi dừa pháp lý cọ pảy chự đảy côn đảy choi dừa báu mi án. Hôm phân pảy chự quyên cánh khù lợi đì khòng pi nọng, cọ xương vện xìa án phít cuồng vịa xét xử”.

          Pi nọng chựa nọi côn lâng kìn dú nẳng phổng đìn pu, po lê báu hụ đảy lài nang quam, cốc ngươn sính khòng cọ xương pưng dịch vụ khòng bản mương vẹt xắư pi nọng chựa côn Kèo cánh chựa côn Hoa. Ứt dák cặt cung cánh kìn dú phổng cuồng lắc cày po lê báu đảy xủ pưng dịch vụ ặn cọ men cốc pài dệt hẳư pi nọng chựa nọi côn cuốp xiệt nhất nẳng Việt nàm. Cuồng pưng pì cài ma, cắp pưng luông chóng hanh choi dừa khòng Chính phủ, pi nọng chựa nọi nhương mự nhương đảy hưởng đói cắp pưng quyên đảy tặt pùn toi pháp luật./.

 

                                                                                                                                               VOV4 - Huyền dịch

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan