Ngon tô thứ 3-2/3/2021

Kỹ thuật púk mák ướt

1-Mua púk mák ướt:

          Mák ướt mi xương púk đảy 3 mua cuồng pì:

          -Púk chạu: Bán kén té bườn 8,9, đảy thù pít mák té bườn 12-bườn nưng dương lịch.

          -Mua chính ( Mua Đông Xuân), cả kén té bườn 10, 11, thù pít mák té bườn 2,3 dương lịch.

          -Mua he thù: cả kén té bườn 4,5, thù pít mák té bườn 8, 9 dương lịch.

          2-Chựa:

          Khạy nị, chựa mák ướt đảy púk lài nhất: ặn lỏ chựa mák ướt khàu quai, mák ướt nòn, mák ướt Búng, mák ướt Hiểm…

          3-Khặn khang đìn vạy púk:

          Thày đìn khửn lẹo ták hẳư măn khồ, dệt đòn xùng dáo cựp mư nưng, nả đìn quảng thứk nưng. Khún dà hong pựn: tạ phòn nưng cánh tấn khún lang nưng, 50 cần khún lân, 3 cần khún ka li, 2 cần khún Can-xi-um Ni-trát, té yển nưng họt yển hả khún NPK hẳư păn nưng thứk môn đìn. Xủ ni lông pốc đìn vạy báu hẳư mi lài cò nhả bống khửn, chự phong đảy bổng bệnh dệt hại, báu dệt nham pường khún dà, nặm bao.

          4-Luông cả kén chưa:

          Àu nặn ún ón che kén chựa dáo 30 phút, va xlết nặm chắng àu kén chựa xắư bàu cánh đảy che dà báu hẳư mi manh bệnh. Chơ cò mák ướt khửn đảy té 4 họt 5 bẳư, tư va lằng 30 họt 35 mự té chơ cả), lỏ àu cò mák ướt pày púk: cò háng cò té 50 họt 60 phần.

Nhạc cắt……………..

          5-Luông lăm đù:

          -Bao nặm: Mua phồn báu hẳư úng nặm, mua họn đảy bao nặm lâng. Kháng nặm xắư hong, lỏ luông dệt đì nhất, phảy dòm nặm, báu dệt nặm phụng hôi bằư, đìn mức chưm đảy hầng. Mua phồn pi nọng cận pồng chằư báu hẳư nặm tun dú hầng.

          -Tắt san nga: Tắt san xìa pưng nga phum lông đìn, vạy cốc cò mák ướt sáng bàng.

          -Dệt sặng: Àu mạy báu cọ àu sài ni lông dệt. Dệt sặng báu hẳư cò lộm lông, thù pít mák ngai, dan thù pít mák đảy hầng , mák po lê báu pền bổng manh cắt hại. Mỏi hang mák ướt đảy pắc xàu mạy tang hùa lẹo àu sài phúk xắư 2 xàu mạy, cò mák ướt xùng họt bón đằư lỏ phúk sài họt bón nặn vạy cò mák ướt báu chuốp lộm.

Nhạc cắt…

          Dà khún: Dà khún pền pằn ók 4 tưa:

          Tưa cốc khoẹ: Té 20 họt 25 mự lằng chơ púk: 4 cần khún đạm, 3 cần khún Kali, 10 cần khún NPK cánh 2 cần khún  Can-xi-um Ni-trát.

          Dà khún chu thứ 2-Chơ mák ướt pền mák ón: 6 cần khún đạm, 5 cần khún Kali, té 10 họt 15 cần khún NPK cánh 2 cần khún Can-xi-um Ni-trát.

          Tưa thứ 3: Chơ tẳng cốc pít mák: 6 cần khún đạm, 5 cần khún Kali, té 10 họt 15 cần khún NPK cánh 3 cần khún Can-xi-um Ni-trát.

          Tưa thứ 4: Chơ mák đàng xúc pênh: 4 cần khún đạm, 4 cần khún Kali; té 10 họt 15 cần khún NPK, 3 cần khún Can-xi-um Ni-trát.

          6-Thù pít mák:

          Thù pít mák chơ mák xúc đành. Pít cá kín mák, chự báu dệt hẳư hắc nga. Mák ướt phết hẳư pít mák té 35 mự họt 40 mự lằng chơ ók bók. Lâng khưi cứ mự nưng họt 2 mự lỏ đảy pít mák xúc. Va lăm đù, dàu dà po khún dan thù pít mák mi xương lạ hy cài 2 bườn năng suất cựt đảy té 20 họt 30 tấn mák mỏi héc ta./.

 

BNN-Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan