5 mú côn chơ pày khám dà bệnh báu men tuyến cho đảy hưởng BHYT xương men tuyến té pì 2021

Côn mi thẻ BHYT pày khám, dà bệnh đảy Quỹ BHYT khừn tếnh mết ngơn khám dà bệnh toi mức hương khòng thẻ BHYT (pék xương khám men tuyến) cuồng pưng mú côn lằng nị:

Côn mi thẻ BHYT đằng ký khám dà bệnh mưa khoẹ nẳng trạm ỳ tế xã, báu cọ hỏng khám đa khoa, báu cọ hươn dà tuýên huyện pày khám dà bệnh BHYT nẳng trạm ỳ tế xã báu cọ hỏng khám đa khoa, báu cọ hươn dà tuýên huyện dú nẳng huôm tỉnh đảy quỹ BHYT khừn tênh mết ngơn dàu dà bệnh dú cuồng mức hưởng khòng thẻ BHYT.

Côn mi thẻ BHYT pày khám dà bệnh nẳng tuyến huyện cuồng tênh cá mương đảy quỹ BHYT khừn tênh mết ngơn dàu dà bệnh dú cuồng mức hưởng khòng thẻ BHYT.

Pi nọng chựa nọi côn cánh chua hươn cặt chôm hặp BHYT đàng kìn dú nẳng phổng kình tế xã hội nhăng pi lài dạk cha, phổng kình tế xã hội nhăng xút ti pọ lài dạk cha; côn chôm hặp BHYT đàng kìn dú nẳng xã đòn bể, huyện đòn bể chơ pày khám dà bệnh báu men tuyến chi đảy quỹ BHYT khừn tênh mết ngơn dàu dà bệnh tuyến huyện dú cuồng mức hưởng khòng thẻ BHYT.(hôm mi cá ngơn dàu dà tang nọk hươn dà cánh dàu dà cuồng hươn dà).

Pi nọng chựa nọi côn cánh chua hươn cặt chôm hặp BHYT đàng kìn dú nẳng phổng kình tế xã hội nhăng pi lài dạk cha, phổng kình tế xã hội nhăng xút ti pọ lài dạk cha; côn chôm hặp BHYT đàng kìn dú nẳng xã đòn bể, huyện đòn bể chơ pày khám dà bệnh báu men tuyến chi đảy quỹ BHYT khừn tênh mết ngơn dàu dà bệnh cuồng hươn dà đối cắp tuyến tỉnh cánh tuyến Trùng ường. dú cuồng mức hưởng khòng thẻ BHYT.

Té mự 1/1/2021, côn mi tẻm BHYT hák pày khám dà bệnh báu men tuyến nẳng pưng cờ sở khám dà bệnh tuyến tỉnh cuồng cá mương đảy Quỹ BHYT khừn tênh mết số ngơn dàu dà bệnh cuồng hươn dà dú cuồng mức hưởng khòng thẻ BHYT.(luông tặt pùn khay nị lỏ côn mi tẻm BHYT hák pày khám dà bệnh báu men tuyến nẳng pưng cờ sở khám dà bệnh tuyến tỉnh chi đảy Quỹ BHYT khừn 60% số ngơn dàu dà bệnh cuồng hươn dà dú cuồng mức hưởng khòng thẻ BHYT.

Pồng chằư, mú côn mi thẻ BHYT cho pày khám dà bệnh xương lằng nị hư cho báu đảy hưởng BHYT:

Ngơn khám dà bệnh (dú cuồng mú đảy BHYT khừn) cọ đảy ngần sách hươn mương khừn hẳư.

Kìn dú, dặng dom, àu hanh nẳng cờ sở lăm đù pặc hanh.

Khám pặc hanh.

Xét nghiệm, nhẳn danh e nọi cuồng pùm, báu chư vạy dàu dà bệnh.

Xủ kỹ thuật choi dừa chơ hền nả, dịch bệnh kế hoạch hoá hươn dào, nạo lụk, xị xìa vịa đảy nạo lụk pộ bệnh khòng phủ pền êm báu cọ khòng e nọi cuồng pùm.

Xủ dịch vụ dệt chăn.

Dàu dà bệnh tà phang, xịk xìa làn nọi cỏng 6 pì.

Xủ chương khòng ỳ tế vạy piến xương tìn giả, mư giả, kén tà giả, khẻo giả, ven tà, máy choi vạy phăng chảnh, chương khòng choi vịa pày ma đảy ngai đì.

KHám dà bệnh, pát dà chơ chuốp xiệt hại pộ pưng liêm báu đì khòng phạ đìn dệt ók.

Khám dà bệnh vang cuôn dàng, nghiên lảu, nghiên pưng chất ứn.

Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y pền bả pền phâng.

Chôm hặp thử nghiệm, nghiền cứu khoà học./.

                                    

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan