Ngon tô thứ 6-5/3/2021

Việt Nàm pảy chự cánh đù đì họt quyên phủ côn cuồng dan mi dịch bệnh cô vít 19

          Cuồng dan cướt sình sình ók dịch bệnh cuồng pì lài cài ma, mương Việt Nàm cọ mi lài luông chóng hanh cuồng vịa chấp năm đì pưng luông pùn chự phong dịch bệnh cô vít 19 cánh pồng chằư đù đì họt pưng quam chào hẹn, toi tặt pùn khòng pháp luật quốc tế cọ xương hiến pháp, pháp luật khòng hươn mương cuồng vịa nhẳn pao quyên phủ côn. Lỏ quyên nưng đảy tặt pùn nẳng Điều 14 khòng Hiến pháp pì 2013, Luật pảy chự pặc hanh khòng dần mương( pì 1989), Luật chự phong bệnh pét pan ( Pì 2007), Luật khám dà bệnh ( Pì 2009) cánh lài tặt pùn pháp luật mi nuống pan, quyên đảy lăm đù pặc hanh, lưn xưa lỏ cuồng dan dịch bệnh cô vít 19 cọ đảy mương Việt Nàm pồng chằư đù đì.

          Pưa xương nặn, cuồng dan cài ma, mương Việt Nàm cọ púc chuân đảy luông chôm hặp khòng tênh mết chủm mú chính trị cánh dần mương vạy chấp năm pọm pâng pưng luông pùn y tế cồng. Pưng luông kẻ cặm cắp dịch bệnh cô vít 19 khòng Chính phủ Việt Nàm lỏ chọp xồm cắp nghĩa vụ chấp năm quyên đảy pảy chự cánh lăm đù pặc hanh khòng côn dần, báu mi luông pằn chék cắp mú côn đằư?

          Vạy nhẳn pao quyên ma tang pặc hanh cuồng vịa cặm tó cắp dịch bệnh cô vít 19, Chính phủ Việt Nàm cọ khâng chấp năm pưng luông pùn chự phong dịch bệnh, chảnh thí xương lằng:

          Cốc khoẹ: Chấp năm pưng luông pùn chự phong luông pét pan: Thủ tướng Chính phủ cọ tinh pưng Chỉ thị số 13 ma tang vịa xứp tàm chự phong dịch bệnh cuồng dan xi mắư cánh Chỉ thị số 16 ma tang chấp năm pưng luông pùn sẳn họn chự phong dịch bệnh cô vít 19 vạy chấp năm pưng luông pùn cẳn tân, hụ hền, hẳư dú riềng, pắc pằn phổng, tắt khát xìa dịch bệnh. Chính phủ cọ cạt kiên cắp Bộ y tế cánh pưng bộ, ngành, địa phường mi nuống pan cằm quyết chấp năm vịa nhẳn pao vạy chu côn dần  đảy xủ pưng dịch vụ y tế cánh chương khòng y tế, lưn xưa lỏ phải pảy sốp pảy lằng, xuổng xưa pảy chự, nặm khả manh bệnh suối mư chơ mi dịch bệnh cướt sình ók.

          Thứ 2: Chấp năm pưng luông pùn dàu dà bệnh cô vít 19 hê mi vắc xin chự phong cánh dà vạy dàu dà bệnh, pưa xương nặn, vịa tẳng tánh luông dàu dà bệnh đảy xỏn hôm xắư vịa dàu dà ma tang hà chằư, bang le pưng tống páo mắư nhất toi luông chík bók khòng Tổ chức y tế tênh phén đìn.

          Nọ nặn ók, Vạy nhẳn pao vịa dàu dà hẳư tênh mết chu côn, Bộ y tế cọ pùn ók quyết định 219 tứm ten bệnh chếp pót hà chằư cặp pộ tàng mắư khòng manh bệnh Corona dệt ók xắư danh mục pưng bệnh pét pan mú A-lỏ bệnh pét pan hiểm hại toi tặt pùn nẳng Luật chự phong bệnh pét pan pì 2007. Cài nặn, pưng côn pền bệnh nị chí đảy khám cánh dàu dà báu mết ngơn. Côn chếp chựa nọi côn cốc khoẹ pền bệnh cô vít 19 nẳng thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, lằng chơ đảy dà hóm bệnh muôn hòm va:

          Băng: “ Cuồng dan khám dà bệnh cánh dú riềng  hư khỏi mi quam dọn ờn họt chủm mú y, bác sỹ, pưng đồng chí cồng àn choi dừa cuồng dan cài ma vạy khỏi đảy tiêng àn, nhẳn pao pặc hanh cánh đảy ók hươn dà chạu. Khỏi dọn ờn chu côn choi dừa hẳư khỏi”.

          Chính phủ Việt nàm cọ pồng chằư đù đì họt vịa pảy chự, choi dừa mú côn mi xương chí chuốp siệt hại pộ dịch bệnh, hôm mi côn cặt, côn ngoi que, côn thảu ké, côn dệt dượn báu mi vịa dệt, báu mi thù nhập báu cọ chuốp dón xìa thù nhập, pi nọng chựa nọi côn; xòng ma mi lài luông chang ngắm pùn púc pua luông cạt kiên khòng lài mương tênh phén đìn vạy cặm tó cắp dịch bệnh cô vít 19, cuồng nặn khù đáng pồng chằư ặn lỏ Việt Nàm tưa cốc khoẹ xò vay cánh púc pua tinh Nghị quyết khòng Đại hội đông Liên hợp quốc àu mự 27/12 hạng pì lỏ mự Quốc tế chự phong dịch bệnh, vạy nho xùng luông hụ xiêng cọ xương tủm pua luông cạt kiên cuồng vịa chự phong dịch bệnh./.

 

VOV4-Huyền dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan