SIN CaVM HaG UM: 27/12/2018

Chuyên mục 5:

LUẬT

SỎM PÀNH, TỨM TEN SAN ĐIỀU KHÒNG LUẬT GIÀO THỒNG TANG NẶM CUỒNG MƯƠNG

12. Xỏm pành tứm ten Điều 33 xương lằng:

“ Điều 33. Nhẳn pao chức danh hưa trưởng.

1.Hưa viền mi chỉa chứng nhẳn luông hanh chuyền mồn hưa trưởng đảy nhẳn pao chức danh hưa trưởng khòng tàng hưa chọp xồm cắp tàng chỉa chứng nhẳn luông hanh chuyền mồn gưa trưởng.

2. Hưa viền mi chỉa chứng nhẳn luông hanh chuyền mồn hưa trưởng tàng xùng xưa đảy nhẳn pao chức danh hưa trưởng khòng tàng hưa đảy tặt pùn hẳư chức danh hưa trưởng tàng tắm xưa.

3. Hưa viền mi chỉa chứng nhẳn luông hanh chuyền mồn hưa trưởng đảy nhẳn pao chức danh hưa phó khòng tàng hưa đảy tặt pùn hẳư chức danh hưa trưởng xùng xưa tàng nưng.

4. Bộ trưởng Bộ Giào thồng tải chiên tặt pùn chảnh thí vịa hưa viền nhẳn pao chức danh hưa trưởng, xị xìa tặt pùn khòng tàng hưa dệt nả vịa quốc phọng àn nình.

5. Bộ trưởng Bộ quốc phọng, Bộ trưởng Bộ cồng àn tặt pùn chảnh thí vịa hưa viền nhẳn pao chức dành hưa trưởng khòng tàng hưa dệt nả vịa quốc phọng àn nình.

13.Xỏm pành tứm ten Điều 34 xương lằng:

“ Điều 34. Nhẳn pao chức danh máy trưởng

1.Hưa viền mi chỉa chứng nhẳn luông hanh chuyền mồn máy trưởng đảy nhẳn pao chức danh máy trưởng khòng tàng hưa chọp xồm cắp tàng chỉa chứng nhẳn chuyền mồn máy trưởng.

2.Hưa viền mi chỉa chứng nhẳn chuyền mồn máy trưởng tàng xùng xưa đảy nhẳn pao chức dành máy trưởng khòng tàng hưa đảy tặt pùn hẳư chức dành máy trưởng tàng tắm xưa.

3.Hưa viền mi chỉa chứng nhẳn chuyền mồn máy trưởng đảy nhẳn pao chức dành máy phó khòng tàng hưa đảy tặt pùn hẳư chức dành máy trưởng xùng xưa tàng nưng.

4.Bộ trưởng Bộ giào thồng tải chiên tặt pùn chảnh thí vịa hưa viền nhẳn pao chức dành máy trưởng, xị xìa tặt pùn nẳng khoản 5 điều nị.

5. Bộ trưởng Bộ quốc phọng, Bộ trưởng Bộ cồng àn tặt pùn chảnh thí vịa hưa viền nhẳn pao chức dành máy trưởng khòng tàng hưa dệt nả vịa tiêng àn quốc phọng”.

14. Xỏm pành tứm ten điểm a khoản 1 Điều 35 xương lằng:

“a) Tục 18 pì táo khửn:”.

                          Bích Thuỷ biên soạn-Tòng Anh dịch

                                                     ( Lưu văn bản)

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan