SIN CaVM HaG UM: 27/12/2018

Ngon tô 10:

Luật xỏm panh, tứm ten san điều khòng Luật xók tang

pày ma tang nặm

 

          Điều 98e. Sáo hà, cứu choi côn chuốp chọ nạn tang nặm

          1. Cứu choi tang nặm lỏ vịa dệt cứu choi àu hưa, tau, tàu pày nmự bể, tau túc pà củng báu cọ chương khòng bẳng hưa, tau, tau nặm bể, tau túc pà đang chuốp hiểm hại nẳng tang nặm, phổng ta hưa, ta cuông bốc.

          2. Cứu choi tang nặm đảy chấp năm pâng sáư cha van khòng tổ chức, tựng côn cứu choi ( lăng nị khék hịa phái cứu choi ) cánh chảu hưa, tau, tau nặm bể, tau túc pà đảy cứu choi ( lăng nị khék hịa lỏ phái đảy cứu choi ).

          3. Vịa kẻ khày chinh ma tang thanh toán ngơn công cứu choi đảy chấp năm toi tặt pun khong pháp luật dân sự.

         

          Điều 98g. Nghĩa vụ khòng phái cứu choi, phái đảy cứu choi

          1, Phái cứu cho mi nghĩa vụ xương lằng:

          a, Chấp năm toi cha van cứu choi;

          b, Chấp năm vịa cứu choi đin chăn

          c, Chấp năm lài luông men chọp vạy dón họt mức tắm nhất ma tang xiệt hại họt hưa, tau, chương khòng cánh cẳn tơn uối hại họt bón nặm kin đin dú;

          d, Xo vay luông choi dừa khòng tổ chức, tựng côn cứu choi ứn cuông chơ cận hà.

          đ, Nhẳn luông choi dừa khong tổ chức, tựng côn ứn chơ mi lang áp men chọp khòng phái đảy cứu choi.

          2. 2 phái cứu choi mi nghĩa vụ:

          a, Chấp năm toi cha van cứu choi’

          b, Cạt kiên cắp phái cứu choi cuông dan chấp năm cứu choi

          c, Cẳn tơn uối min bón nặm kin đin dú cuông dan đảy cứu choi.

          23. Tứm ten Điều 98h sáư Chương 8 cánh sáư cón Điều 99 xương lằng:

          “ Điều 98h. Nả vịa quản lý hươn mương ma tang tang pày ma tang nặm.

          1. Tẳnh tánh, uôn pa cánh chấp năm hâng hy, tặt pun, kế hoạch, chính sách mả khày cánh nhẳn pao tiêng an tang nặm.

          2. Pùn ók cánh tổ chức chấp năm chỉa lai tặt pun phaá luật, luông pun, tánh pùn kỹ thuật ma tang tang nặm.

          3. Chiên páo, bók xòn pháp luật ma tang pày ma tang nặm, chík bók kiểm tra vịa chấp nưm lài luông nhẳn pao tiêng an pày ma tang nặm.

          4. Tổ chức quản lý, sảng panh, pảy chự tang pày ma tang nặm.

          5. Tổ chức chấp năm đăng ký, đăng kiểm hưa, tau pày ma tang nặm, cấp, thu xia chỉa chứng nhẳn đăng ký, chỉa chứng nhẳn tiêng an kỹ thuật cánh pảy chự bón nặm nay pày ma tang nặm.

 

 

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan