SIN CaVM HaG UM: 27/12/2018

Ngon tô 8:

Luật xỏm panh, tứm ten san điều khòng Luật xók tang

pày ma tang nặm

 

          Điều 98b. Sáo hà, cứu choi côn chuốp chọ nạn tang nặm

 

          1. Sáo ha tang nặm lỏ vịa xủ chủm mú, xe, chương khòng vay nhẳn danah côn, hưa, pe chuốp chọ nạn tang nặm, tà hưa...

          2. Cứu côn chuốp chọ nạn lỏ vịa dệt cứu côn khói tài chơ chuốp pháp hạp họt lăm côn tôn phủ, hôm mi cá vịa sơ cứu báu cọ lài luông ứn vạy àu cônc huốp chọ nạn tang nặm, phổng ta hưa pày bón tiêng àn...

          3. Vịa sáo hà, cứu choic ôn chuốp chọ nạn tang nặm lỏ pộ phạ đin dệt ók nẳng tng nặm, nửng ta hưa mi xương pháp hạp, dệt hại họt phủ côn cận hà đảy mi luông cặm tó lợp tăn, chọp men vạy dón họt mức tắm nhất xiệt hại mi xương chi cướt sinh ók.

          Điều 98c. Luông pun tổ chức vịa sào hà, cứu choi côn chuốp chọ nạn tang nặm

          1, Vịa sáo hà, cứu choi côn chuốp chọ nạn tang nặm đảy nhửn pao pưng luông pun xương lăng:

          a, Nang quam ma tang chuốp chọ nạn, pên té đàư, xo vay sáo hà cứu choi côn chuốp chọ nạn đảy tống páo lợp tăn, men chọp hảu cơ quan sáo hà, cứu choi côn chuốp chọ nạn tang nặm;

          b, Chấp năm lợp tăn, họn sẳn toi chủm mú, chương khòng cắp bón, mi luông cạt kiên mẳn cặt khòng pưng chủm mú chôm hặp sáo hà, cứu choi’

          c, Cốc khọe đảy cứu choi phủ côn cón, dón xia xiệt hại họt phủ côn cánh chương khòng.

          d, Chơ sáo hà cứu choi côn chuốp chọ nạn đảy nhẳn pao tiêng an đối cắp côn cánh chương khòng sáo hà, cứu choi.

          2. Bộ Giao thông tải chiên, Uỷ ban dân mương cấp tỉnh uôn cốc, cạt kiên cắp cơ quan, đơn vị sáo hà, cứu choi mi nuống pan tổ chức sáo hà, cứu choi côn chuốp chọ nạn tang nặm toi quyết định khòng Thủ tướng Chính phủ. 

 

                                                          Bích Thuỷ - Hạnh dịch

HỆ PHÁT THANH QUAN CHỰA NỌI CÔN VOV4 PHỔNG TÀY BẮC
Bón dú, ti dú: 158-Đường Trường Chinh - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La
Giám đốc:Ngô Thiệu Phong
Phó Giám đốc: Phạm Xuân Thọ,Lê Tuyết Lan