Cập nhật ngày: 5/4/2022

VOV4.VN - “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra trong từ 16 đến 19/4/2022 tại (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trình diễn âm nhạc dân tộc Gia rai

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa sẽ triển khai những nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền.

Ngày Văn hóa cũng nhằm tái hiện, giới thiệu quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Dự kiến, sẽ có 4 nhóm hoạt động chính trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2022, gồm: Diễn đàn văn hóa với chủ đề "Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường Văn hóa"; Hội nghị gặp mặt Nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc; Triển lãm “Sen trong đời sống văn hoá Việt”; Tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc như: Lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai, Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer, Lễ Kin chiêng boọc mạy của dân tộc Thái, Lễ cấp sắc của dân tộc Dao./.

VOV4

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao