Pơk uănh mông nar djăt: 24/1/2021

 

VOV4.Mnông- Tâm ăp nău kuăl brah way ơm bâh nu^h K’Ho ta Lâm Đồng geh du nău kuăl brah du\t êng, ns^t tay nău răm rhơn n’hanh n’hao nău tâm nđur, tâm rnglăp an ăp nu^h tâm [on nơm tâm ba kơt [on êng, ne\ lah nău tâm rnglăp jăng.

Bâh ntơm kăl e, tâm nău m^n bâh âk nu^h K’Ho way geh djăt knơm an lah nău rêh khân păng lah yor ăp brah yang mât ua\nh, ne\ lah ăp nu^h brah ns^t tay ăp nău geh dơi na nê| an nău rêh kơt lah: Brah ba, brah mbo, brah tơm si, brah bri…Lah mpôl nu^h pah kan tuch tăm nkre geh nău m^n ăp ntil ndơ geh brah da dê, jêng nău rêh bâh nu^h K’Ho geh âk nău way n’hanh nău kuăl brah tâm nămkơt lah: Nău way kuăl brah tuch tăm, kuăl brah ba mhe, kuăl brah mbôn ba, ntơ săk, n’hanh tâm rnglăp jăng.

Tâm rnglăp jăng bâh nu^h K’Ho geh [ư tâm mông ru, nău tâm rnglăp jăng geh tâm ban u\ch đah ăp [on tât râng kuăl brah jêng mô geh mông nar na nê|. Gay ma nău kuăl brah geh [ư ueh r^ bu ranh [on bâh ăp [on ndrel đah ăp nu^h geh nău tâm knơm tâm ntu\k rêh jêng ndrel tâm nchră săch mông nar [ư tâm ban kơt nchră ăp nău kan an nar kuăl brah, pă nău kan an ăp nu^h tât râng.

Ta rơh kuăl brah tâm rnglăp jăng bâh nu^h K’Ho ntơm nơh way geh nău way ntâp rpu, yơn ăp năm dăch aơ ndrel đah rơh rgo\ jă rdâk njêng nău rêh mhe ta nkual [on lan gu\ n’hanh der [ư ăp nău kan tâm lơh, tâm nkr^t, rpu geh ndơ đah su\r. su\r săch [ư kuăl brah an geh u\m rao kloh bâh măng ba năp n’hanh geh kât ta tơm nju\h ta nklang [on, gay ma bu ranh [on ndơn an [on lan kuăl brah đah nău u\ch jă ăp brah yang s^t râng, nkre gay ma u\ch brah  pă an nău tâm rnglăp jăng geh [ư dơi ueh, ăp nu^h geh tâm dăch bên, tâm kơl ndrel rlet rlău nău jêr jo\t, rngot rhơn tâm nău rêh. Lôch ne\, su\r geh nkh^t n’hanh [ư ăp ndơ sa n’hanh ăp nu^h ndrel răm rhơn ta ndrănh yăng.

Ngăn lah, gay ma n’hao an nău tâm nđu\r đah ăp [on bâh nu^h K’Ho r^ tâm nău kuăl brah mô dơi mô geh ăp rơh tâm rlong mprơ tâm ơh bâh ăp bu druh bu mom, mô dơn lah tam rlong nău blău, nău tâm pât mprơ, nău way ueh ơm bâh [on lan bâh ăp nău tâm pât mprơ ne\ le\ [ư an âk bu ndăm bu druh dơi geh săch ur săch sai bâh ăp rơh tâm mâp aơ.

Lah kơt ta nar lah nar ga ma [ư ăp nău tâm rlong pâl rlưn r^ rnôk ta măng, ăp long u\nh rnga nsât răm tâm măng sro\ nđik, kanu\ng tăng nteh ch^ng gong lam [on lan, nău mprơ ndrel nău răm rhơn bâr gơm bâh ăp nu^h. rnôk le\ nhul ngêt ndrănh, bâh bu ranh tât bu druh bu mom njroh mprơ, ndrel đah nău njroh mprơ way ơm nsum nhup ti lôch măng.

Tâm rnglăp jăng way geh [ư ntơm bâh 2 tât pe nar, lôch ne\ ăp nu^h ndrel mât kloh ueh ntu\k ntô n’hanh plơ\ s^t tay ta jay, pah kan tay kơt nău kan ăp nar. Nău kuăl brah ngăn ngên lah rơh gay ma [on lan ndrel tât râng nău tâm mâp tâm nđu\r nău way ơm, le\ ns^t âk nău răm rhơn, nău ueh tâ rnlăp tâm nău rêh bâh nu^h K’Ho. Lôch rơh tâm nđu\r ăp nu^h lơ ma tâm rngăl, dêh bên lơn đah ăp [on lan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương