Pơk uănh mông nar djăt: 16/12/2020

VOV4.M’nông – Jêh bơi 90 nar mô geh ntưp Covid-19 tâm [on lan, nar 30/11/2020, Việt Nam kơp dơn tay 4 nu^h ntưp mhe ta nkual [on têh Hồ Chí Minh, tâm ne\ geh 3 nu^h têh n’hanh 1 hê kon se. Nău aơ an saơ srê Covid-19 hôm e geh ta wa\r he, đă ăp nu^h an njrăng, mô thơ tha bah năp kop srê, [ư t^ng rjăp ăp nău đă bah nău kan dak si mpeh njrăng n’gang srê Covid-19.

 

Jêh âk rơh njrăng n’gang srê Covid-19 tâm dak, nău m^n thơ tha njrăng n’gang bah du đêt nu^h [on lan le\ geh. Nău [ư rgum âk nu^h, pâl rlưn, rgum plơ\ tay. Ta ăp ntu\k nsum mpôl, âk nu^h mô wa\n bok put mbung mô lah ăp ndơ nking n’gang săk nơm, an tât rnôk ntoh ăp nu^h ntưp Covid-19 mhe, ăp nu^h mư ntơm klach. Nai dak si Trịnh Quảng Trí, Kruanh Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Dak Lak nkoch:

 “Nău geh srê Covid-19 ta Việt Nam hôm e du\t têh yor a[aơ geh du\t âk nu^h s^t tâm dak he, tâm rnôk he geh ndrel trong n’har bri đah âk dak ma rnoh uănh nđôi srê bah ăp dak aơ mô đăp mpăn. Nău jêr jo\t tay tâm trong kan njrăng n’gang srê Covid-19 a[aơ lah rlău 60 tât 70% ăp nu^h ntưp kaman mô geh ntoh nău ji. Yor nê ntoh nău thơ tha tâm nsum mpôl”.

Jêh rnôk geh nu^h ntưp Covid-19 mhe ta Hồ Chí Minh, nău kan dak si Dak Lak le\ ndăn [ư joi ntu\k ntoh ăp nu^h geh F1, F2. Jêh rnôk dơi năl ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor le\ [ư so\k mham bah nu^h n’hanh ăp nu^h geh tât, [ư tâm khah ta rnăk wâl. Tât a[aơ, ăp nu^h jêh uănh năl mô ntưp đah kaman Sars-Cov-2. Uănh lah mpeh nău geh srê Covid-19 ta n’gor Dak Lak, Nai dak si Trịnh Quảng Trí, Kruanh Ntu\k uănh nđôi kop ji an g^t:

“A[aơ trôk nar ntơm rgâl nđik n’hanh ăp nău ji mpeh trong n’hâm yor kaman way hao ta rnôk aơ, tâm rnôk đah măt ngăn, he mô dơi năl ăp nău ntoh bah nău ji siăk way geh đah Covid-19. Duh nđik nta an kaman [ư ji Covid-19 rêh ta bah dih ntu\k ntô gu\ âm mô lah ăp ndơ do\ng jo\ lơn, yor ne\, nău geh ji ntưp rêng mbra âk lơn”.

T^ng ăp nu^h way kan dak si, a[aơ geh mô ho\ geh trong mkra [ư lor gay nking n’gang rjăp nău ntưp rêng bah srê Covid-119. Ta lam ntu\r neh, ăp dak geh jâng wa\ng sa n’hanh dak si hun hao, mhe kơt Anh, Pháp, Mỹ,… Ăp nu^h ntưp mhe n’hanh kh^t hôm e hao ăp nar, tâm rnôk vaccine njrăng ‘gang ji mô ho\ dơi kơt do\ng lam hvi, yor nê, nău wât [ư t^ng ăp trong njrăng n’gang ji a[aơ hôm e lah trong ue\h ngăn gay rdâng đah srê Covid-19. Du hê an n’hao njrăng n’gang, [ư t^ng rjăp nău ntru\nh njra\ng n’gang srê t^ng trong mbơh 5K bah n’gâng kan dak si, geh:

1-Bok put mbung: Wa\n bok put mbung đah bok [a [ơ ta ntu\k âk nu^h, ntu\k rgum âk nu^h; wa\n bok put mbung dak si ta ăp ngih dak si, nkual nkhah êng.

2-Puh rao: Rao ty [a [ơ đah sa [u mô lah dak puh rao ty. Răk rao ăp ntil ndơ do\ng [a [ơ pah nhu\p (ty nhu\p mpông, điện thoại, máy tính bảng, măt nsưng…) Mât răk rao, jut n’hanh an ngih wâl kloh aih.

3-Tâm [ah: Mât tâm [ah rnôk mâp đah âk nu^h êng.

4- Mô rgum âk nu^h.

5-Mbơh dak si: {ư t^ng mbơh dak si ta App NCOVI; kơt do\ng BlueZone ta ntu\k https://www.Bluezone.gov.vn gay mbơh mbơh geh ntưp Covid-19.

Rnôk geh suh, siăk, jêr nsôr mâp đah nai dak si ta ntu\k gay dơi mbơh nt^m, ntop kơl.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương