Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2021

 

        VOV4.M’nông:Tâm trong r[o\ng, nău kan, trong nkra hun hao w\ang sa- rêh jêng kon nu^h bah trong nchrăp si [u\t mbơh N’glôch jêh trong kan hun hao wa\ng sa rêh jêng kon nu^h 10 năm 2011- 2020, rdâk njêng trong hun hao wa\ng sa jo\ jong 10 năm 2021- 2030, si [u\t nchrăp lor dăn đă Đại hội Đảng lam dak tâl XIII ndơ\ luh nău kan: hun hao văn hoá, rêh jêng kon nu^h, t^ng [ư rgâl mhe n’hanh geh nău tâm ban nău rệh; mô rlu n’hao săk geh nău rêh drăp ndơ, nuih n’hâm bah [on lan. Hun hao lam le\ rngôch, jo\ jong nâp dăng, “mô an geh du hê ntlơi an tay bah kơi” lah nkô| dơi ndơ\ luh ta ăp Đại hội Đảng bộ ăp n’gor nkual Miền Trung, Tây Nguyên r[o\ng tât.

Bôk nău kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h nkual [on lan rnoi mpôl đê| n’hanh mpeh yôk yang lah 1 tâm 4 bôk nău kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h rgum tơm bah n’gor Khánh Hòa tâm năm kan 2015-2020. Tâm 5 năm rlău aơ, n’gor Khánh Hoà ho\ tâm pă rlău 140 rmen prăk ntuh kơl na nê| an mpeh yôk yang, ndop đah ăp bôk nău kan êng [a\ [a\ rlău 270 rmen prăk. Tơm prăk dja ntop kơl an bơi 2 rbăn trong leo [ư nău kan tuch tăm bah nu^h [on lan. Ntung trong ndơ do\ng mpeh yôk yang dơi ntuh kơl ăp to\ng, 100% rnoh xã ho\ geh trong ndeh kuâng tât nklang xã, âk ndơ do\ng tơm khlay dơi ntuh kơl. Lôch geh kêng du\t hu\ch 25% rnoh rnăk ach o. Bok ma kơt nê|, bôk nău kan dja mô ho\ geh nău dơi tam âk, rnoh rnăk ach o ta 2 nkuâl mpeh yôk yang tâm n’gor hôm âk rlău 30%. Tât a[aơ, nkuâl Khánh Sơn mô ho\ geh xã di rnoh rdâk njêng [on lan mhe. Wa Nguyễn Văn Nhuận, Groi Bí thư Huyện ủy, Kruanh UBND nkuâl Khánh Sơn an g^t, năm kan tât, nkuâl nsrôih n’hao săk geh nău rêh nu^h [on lan:

 "A[aơ, r^ng geh wa\ng sa t^ng bôk nu^h dơn 20,5 rkeh prăk dơm, nău u\ch bah Đại hội Đảng bộ nkuâl, bơi tât lah 48 rkeh prăk r^ng geh t^ng bôk nu^h, dôl ma tât geh n’gul. Ntơm jâng bah ăp xã ta Khánh Sơn hôm dêh. Ân geh trong nkra na nê|, rgum le\ rngôch ăp tơm ndơ bah lam rêh jêng kon nu^h, lơn lah n’gor ân ntop kơl.Mpo\ng geh bôk nău kan gưl neh dak mpeh hu\ch ach o dơi ntop kơl hôm, bôk nău kan gưl neh dak mpeh ntuh kơl an nkual rnoi mpôl đê|. Nê lah nău đăt geh mpeh ntuh kơl.”

 Wa Mấu Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh an g^t, năm kan tât, nkuâl mbra an [ư ăp kôp ăp trong nkra hu\ch ach o âk ding, jo\ jong, lơn lah nkual [on lan nu^h rnoi mpôl đê|; t^ng [ư tay bôk nău kan gưl neh dak hu\ch ach o n’hanh đăp mpăn rêh jêng kon nu^h nâp dăng. Mhe aơ, nkuâl Khánh Vĩnh ntro\ng ăp ntil tơm tăm tơm kơt play bu\ng ntô ư\r, play đu\r êr, play wai…gay rgum ntuh kơl mpeh ntil, kỹ thuật, tơm prăk kơl nu^h [on lan rgâl si tăm. Ăp trong r[o\ng hăn di mpeh dăp rgum tơm tăm, wa\ng sa, nt^m nti nău kan an [on lan nu^h rnoi mpôl đê| kơl Khánh Vĩnh ơm klaih luh bah nkuâl ach o. Wa Mấu Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh an g^t:

            “Nău u\ch lah he ân klaih rlău ach o dơm, nsrôih tâm năm kan. Du rnoh u\ch tât kan nê nơh dơm yơn geh du\t âk trong nkra, du\t âk đề án, du\t âk bôk nău kan. Du đêt trong leo [ư tuch tăm, wa\ng sa geh nău tam dơi pơk hvi tay tâm nsum mpôl lam [on lan. Let năp tay, pơk hvi ntung trong, buăt nthoi, tăch ndơ geh [ư tuch tăm an kônh wa. Ma ăp nău kan na nê| rloh rlău, t^ng năm d^l.”

N’hao săk geh nău rêh nu^h [on lan mô dơn ma n’hao nău geh wa\ng sa ma hôm ân n’hu\ch ach o âk ding, n’hao nău rêh văn hoá nuih n’hâm an nu^h [on lan. Trong nchrăp si [u\t dăn đă Đại hội Đại biểu lam dak tâl XIII bah Đảng ndơ\ luh rnoh tât rdâk njêng nu^h Việt Nam ma trong rdâk tay nuih n’hâm ro\ng dak, nău m^n nsrôih ndôr êng, n’hao êng săk, geh nău nsum mpôl n’hanh mpo\ng u\ch nsan hao. Rdâk njêng kon nu^h lah ngoăy tâm 6 nău dơi ndal bah Nghị quyết Đại hội Đảng bộ n’gor Phú Yên tâl XVII. Nê lah rdâk njêng kon nu^h Phú Yên hun hao lam le\ rngôch, nkre đah hun hao nău g^t bôk rngok đah hao têh jong săk, nuih n’hâm ue\h nău blău tâm nău rêh. Wa Trần Hữu Thế, Groi Bí thư Tỉnh ủy, Kruanh UBND n’gor Phú Yên lah rjăp dôl [ư dơi t^ng kơn gay rdâk njêng nău rêh văn hoá, nău way văn hoá n’hao nău rêh nu^h [on lan:

"Mpôl dôl nsrôih an ndơ têl ơm yău ân rêh, lah he mât do\ng ue\h ri nê lah nău dơi ndơ têl ơm yău yơn mât do\ng mô ue\h ri nê jêng ndo\k nja dơm. N’hanh ăp ntu\k gu\ rêh văn hoá nê, ăp nău têl ơm văn hoá nê mbra lah ăp ntu\k rgum tơm, geh nkô| sinh hoạt. Gay nu^h [on lan he tât n’hanh joi g^t, n’hao dăng lơn đo\ng ăp nău kan văn hoá. Tâm nkô| nê, nkre đah nkô| nău đăp mpăn lam rêh jêng kon  nu^h.”

Năm 2020, tă khuch bah nuh srê Covid-19, rnoh ngăch hun hao wa\ng sa bah ăp n’gor miền Trung, Tây Nguyên mbrơi tay da dê. Yơn ăp n’gor ho\ an [ư du rut âk trong nkra, kơl prăk, kơl phe an nu^h [on lan geh nău rêh jêr jo\t. Ăp n’gor r[o\ng tât n’hao nău geh wa\ng sa âk, săk geh nău rêh an nu^h [on lan. Ndrel đah ăp nău dăng mhe dơi mât do\ng, ăp n’gor Tây Nguyên geh tay rnôk gay ma đăt ndal rnoh khlay đah ndơ geh dăng way ơm lah tuch tăm. Nkual tăm tiêu, cà phê du\t săk geh lam ntu\r neh, dôl dâk ta năp le\ ma dơh soih n’hanh mpet jâk yor Hiệp định EVFTA ho\ geh nău tam. Đại hội Đảng bộ ăp n’gor Tây Nguyên năm kan mhe-2020-2025 mpơl tay nău rôih m^n n’hanh nuih n’hâm dơn kan, nsrôih hun hao wa\ng sa, rêh jêng kon nu^h gay “mô rlu n’hao nău rêh bah nu^h [on lan”. TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nkual Tây Nguyên an lah, ăp rnoh tât kan, trong nchrăp, trong r[o\ng gay hun hao wa\ng sa rêh jêng kon nu^h, tâm boh dak bah dih, rnă njrăng neh dak an nkual rnoi mpôl đê| rơh tât, ân [ư jêng ngăn ngăn nkô| rgâl joi trong wa\ng sa geh nău tam an rmôt nu^h:

“ Tâm rnôk a[aơ, gay njêng luh dơi nău rgâl hun hao mpeh wa\ng sa rêh jêng kon nu^h n’hanh njêng dơi rnă njrăng, ntu\k gu\ rêh, ndơ mpêt khlay đah [on lan rnoi mpôl đê| ri bôk năp ân rgâl joi geh wa\ng sa du trong du\t geh nău tam. Uănh tâm nău mha êng, nău way, bri dak neh ntu bah ăp nkual, ăp ntu\k ma geh rnôk rgâl geh trong wa\ng sa an tâm di. Ngoăy tâm ăp trong leo [ư rgâl joi geh trong gu\ rêh du\t n’hâm khlay tâm ban kơt geh dơi nău tam wa\ng sa khlay nê lah nău kan tuch tăm kloh ue\h mô do\ng phân dak si gay hu\ch ach o an nkual [on lan rnoi mpôl đê| hôm jêr jo\t.”

Rnôk rgop nău tâm trong nchrăp ăp si [u\t dăn đă Đại hội XIII bah Đảng, wa Võ Tấn Tài, Groi kruanh rnâng kan nkre [ư Tổng thư ký Liên hiệp ăp mpôl kan tâm rnglăp n’gor Dak Lak lah rjăp, gay t^ng [ư geh nău dơi ăp Nghị quyết bah Đảng, nkô| nău mât ue\h suan dăng tâm rnglăp lam rnoi nu^h lah n’gâng tơm, yor kêng du\t ăp nău dơi rơh rgâl mhe lah tă bah [on lan he ta nâm nău rđău kan bah Đảng ho\ rdâk njêng.

“Gâp saơ lah si [u\t nchrăp lor dăn đă rơh dja nkoch tât nău tam suan dăng tâm rnglăp lam rnoi nu^h, le\ rngôch nsum suan du nuih n’hâm. Gâp m^n nê lah du nău uănh năl di n’hanh lah du nău m^n di gay mât ue\h suan dăng bah lam rnoi nu^h tâm nău t^ng [ư geh nău dơi rơh rgâl mhe tâm ban kơt Nghị quyết bah Đảng ndơ\ luh đo\ng”./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương