Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông – Rgum mpla tăch ndơ Xuân Đà Nẵng 2021 le\ ntơm [ư măng 26/1, wa\ch rgum 300 ndrơng ndơ bah rlău 200 doanh nghiệp tâm lam dak tât râng. Ăp ndơ dơi mpla tăch ta rgum tăch ndơ geh: ndơ điện, điện tử, ndơ si, ndơ ngih wâl, thủ công mỹ nghệ; ăp ndơ do\ng rho\ an nău u\ch năp rwa\t Tết bah nu^h [on lan kơt ndơ ngêt sa nkret gâm, ndơ kho ao, ntô jôt, ndơ kapu\ng ka lơr…

Ntơm [ư mpla tăch ndơ Xuân Đà Nẵng 2021

 

Rgum mpla tăch ndơ Xuân lah ngoay tâm ăp nău [ư ăp năm, nta an ăp doanh nghiệp nkoch ndơ, mpla nsơ ndơ, pơk hvi ntu\k tăch, tăch ndơ n’hanh rho\ nău u\ch năp rwa\t bah nu^h [on lan tâm rơh Tết way ơm. Rgum mpla tăch ndơ Xuân Đà Nẵng jo\ bah a[aơ tât le\ nar 1/2.

         

          Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương