Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.Mnông-Ăp tơ\ năm mhe tât ndrel đah nău kan mât nâp đăp mpăn n’har bri ngih dak, cán bộ, tahen ăp ntu\k kan bâh tahen n’har bri n’gor Dak Lak dôl [ư âk nău kan mât kơl tết an [on lan nkual n’har bri. Di rơh tết Nguyên đán Tân Sửu aơ, rlău 700 rnăk [on lan nkual n’har bri an geh kơl mpeh phe n’hanh ndơ do\ng. yor ne\, ndrel đah tât ôp khâl, pă ndơ.

Tahen n’har bri n’gor Dak Lak rgo\ jă ăp rnoh kan gay ma [ư âk bôk nău kan pă ndơ kơt lah bôk nău kan “Ao răm năm mhe n’har bri”, “Năm mhe n’har bri ueh tâm rnglăp tahen [on lan”, “Ntrong kan tâm kơl- Năm mhe n’har bri”. Nu^h leo kan kruanh n’gâng kan tahen n’har bri n’gor Dak Lak an g^t, ăp nău nsrôih bâh tahen n’har bri n’gor Dak Lak tâm nău rgum le\ rnoh kan gay ma mât chăm, kơl an rnăk vâl, dơi kơl, rnăk ach o gay ma ntop kơl ngăch an ăp rnăk, ăp nu^h geh têt ueh răm, bâh ne\ geh nău tâm rnglăp tahen [on lan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương