Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2021

VOV4.Mnông-  Chính phủ Anh mhe geh njoăl nău jă tât Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tât râng rơh r[u\n nchră gâl têh rmôt ăp n’gâng kan wa\ng sa hun hao G7 2021 đah nău kan lah năch geh jă tât bâh dak tơm jăy. Rơh r[u\n nchră nchrăp geh [ư ta Anh bâh nar 11-14/6 tay. Tâm năm lah kruanh dak tơm jay bâh rơh r[u\n nchră gâl têh G7, dak Anh le\ njoăl nău jă tât nu^h leo kan Australia n’hanh Hàn Quốc tât râng rơh r[u\n nchră ta khay 6 tay gay ma [ư kloh ueh lơn tay nău tă kan n’hanh nău way kan ta ntu\k tâm nchră. Rơh r[u\n nchră gâl the G7 ta khay 6 tay mbra lah rơh r[u\n nchră so\ng dăng bôk năp bâh rmôt tâm 2 năm ba năp. Nkô| nău pah kan nchrăp bâh rơh r[u\n aơ rgum ta bôk nău tâm kơl gay ma geh dơn nău ndâk nsơm lôch tă nuh srê Covid-19, tâm rnglăp gay ma rdâk njêng nău rêh let năp tay an tâm ban lơn, ueh nđir lơn n’hanh têh ndro\ng lơn.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương