Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

 

VOV4.M’nông: Nar 23/2, Thượng viện Mỹ ho\ nklăch phiếu đah rnoh u\ch âk gay năl dơi an wa Tom Vilsack [ư Bộ trưởng Tuch tăm mât rong. Aơ lah tâl bar [ư nău kan dja, wa Tom Vilsack mbơh Bộ Nông nghiệp mbra ntơh măt n’hanh rho\ do\ng le\ rngôch nu^h [on lan Mỹ. Nkre mpơl nău mpo\ng n’hanh nsing nơm lah ăp nar du\t chrat ang dôl gu\ bah năp. wa Tom Vilsack 70 năm deh, tă [ư Bộ trưởng Tuch tăm mât rong Mỹ tâm 8 năm ta nâm n’gâng kan Tổng thống Barack Obama. Bộ trưởng mhe Tom Vilsack u\ch ntru\t ntrôl n’gâng kan tuch tăm mât rong Mỹ bên dih đah trôk nar n’hâm sial, n’hanh m^n lah tuch tăm mât rong lah ngoăy tâm ăp trong lor bôk năp n’hanh du\t ue\h bah Mỹ gay geh nău dơi tâm rơh rdâng lơh đah rgâl duh nđik trôk nar./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương