Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

 

VOV4.M’nông: Nkah ndray 70 năm Đại hội Đại biểu tâl 2 bah Đảng cộng sản Việt Nam, kêng măng ntri (25/2), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kan nsum đah Tỉnh ủy Tuyên Quang [ư Tâm nchră pơk so\ng dăng đah nkô|: Đại hội đại biểu tâl 2 bah Đảng- Rnoh khlay lý luận n’hanh ngăn ngăn. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Kruanh Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng [ư tơm rơh tâm nchră. Ta rơh tâm nchră wa Nguyễn Xuân Thắng lah rjăp nău khlay [ư tơm n’hanh nkô| têh kuâng bah Đại hội đại biểu tâl 2, lah ntu\k nsing gay Đảng rđău kan chrat ang n’hanh lah tơm ndơ bôk năp n’glêh an dơi bah cách mạng Việt Nam. Lôch nê geh tay nău nsing nơm dăng tâm gung trong rgâl mhe, so\ng di, blău [ư mhe bah Đảng he tâm trong hăn sol ang ue\h lư săk neh dak n’hanh rnoi nu^h đah ăp rnoh tât, trong r[o\ng, ăp nău kan tơm khlay n’hanh ăp đăt ndal jo\ jong ho\ dơi Đại hội tâl 13 bah Đảng ndơ\ luh./.  

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương