Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2021

VOV4.Mnông – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nar 1/3 an g^t dak aơ mbra mô rlu ntrôl tâm boh kan ndrel đah Nhật Bản, nkre m^n lah nău aơ mbra ue\h an tâm boh 3 ding ta Mỹ. Ntoh ngơi tâm tivi Nar Phong trào Độc lập 1/3, Tổng thống Moon Jae-in m^n lah: Chính phủ mpôl hên nchrăp gu\ tay đah Chính phủ Nhật Bản moh rnôk u\ch n’hanh tâm nchră. Wa nkoch nsing nơm 2 dak oh nô aơ dơi mkra ăp nău dôl hôm e geh tât lịch sử nsum du trong g^t blău lah geh ndrel nău m^n an nơm tâm ntu\k bah nu^h êng. Tâm nău ntoh ngơi aơ, Tổng thống Hàn Quốc ton nsrôih tay gay mô hôm hạt nhân Gôl dak Triều Tiên. Pơng m^n lah nău way 3 điểm mpeh tâm boh bar dak Triều Tiên: mô u\ch tâm lơh, đăp mpăn rnă njrăng nsum n’hanh ndrel hun hao ue\h lăng.

 

     

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương