Pơk uănh mông nar djăt: 14/2/2021

         

 

            VOV4.Mnông- Đah nu^h Bahnar, nău way ơm du\t khlăy tâm năm lah kuăl brah rhơn ba mhe hôm nta lah têt ns^t rhe. Yơn lah ăp năm dăch aơ Tết Nguyên đán le\ jêng du\t bên đah nu^h Bahnar.

            Lah tâm ăp nar nglâ| du\t bâh năm ơm, nu^h Yuan geh nju\n che Táo s^t trôk n’hanh kuăl vơt u che s^t sa tết đah kon său r^ nu^h Bahnar geh 2 nău kuăl brah. Ta ôi, kuăl u che n’hanh ta măng kuăl brah yang. Tâm dông ndơ kuăl brah nu^h Bahnar geh du mblâm djăr nkuăng n’hanh ndrănh yăng ta năp jro\ng kuăl brah tâm jay.

            Tâm ăp nar tết Nguyên đán, bâh kêng măng 30 [on lan rgum ta jay ngih rông ngêt ndrănh yăng n’hanh ua\nh mom ndăm tâm [on pâl pah play. Tât măng, [on lan [ư njroh mprơ tâm nău nteh ch^ng gong an tât măng vơt năm mhe. Ơm ôi nar 1 tết, lôch mpoh u\nh, chu\t kao ta ntu\k mbah ryơk u che yău ye, [on lan hăn r[u\n dăn an nău [u\n lap, ueh lăng tâm rnăk vâl, neh dak đăp mpăn, nar 2 tết dăn an huêng nu^h kh^t tâm rnăk vâl geh đăp mpăn, nar pe tết dăn an mbo ba lăy mbôn, rnăk vâl geh ndơ sa ndơ nkrem. Lôch r[u\n rgum n’hanh mbơh sơm, [on lan s^t ta jay mô lah hăn tâm chop khâl, tâm rhơn săk dăng lăng ngăch. Tâm ăp nar vơt tết Nguyên đán, nu^h Bahnar mpoh su u\nh le\ măng n’hanh way geh pơk mpông gay ma vơt năch.

            Ăp ndơ sa tâm nar tết nguyên đán bâh nu^h Bahnar mô geh nchrăp âk kơt lah tết rhơn ba mhe yơn lah geh âk nău kah ueh êng bâh ndơ sa đo\ng.

            Vơt tết way ơm bâh nu^h Bahnar geh nklâm banh chưng tâm ban kơt nu^h Yuan ma nu^h Bahnar ntơ lah ư Guôt. Ndơ nklâm banh bâh nu^h Bahnar bâh phe m’êt, tuh xanh, poăch su\r, nklâm ma n’ha dru, n’ha prit, kât đah rse ngâr mô lah rse reh. Ndơ sa tâm nar tết bâh nu^h Bahnar geh poăch đe ih kro, poăch rpu mô lah poăch bri ih kro.

            Tâm nar tết piăng geh ndơn đah piăng m’êt n’hanh geh prung ma d^ng ngâr. Piăng prung nu^h Bahnar mô geh do\ng nkar ma do\ng d^ng nkâr hôm nha nse, geh rong tay gu kô| ta ba dâng lôch ne\ tâl phe m’êt n’hanh dak guch ta u\nh n’hanh u\nh rnga. Ăp d^ng m’êt prung bâh nu^h Bahnar ba dih bol ma ô| krăk yơn tâm trôm du\t [ô kah.

            Ndrănh yăng nar Tết êng đah nar ngăn đo\ng yor ndơ n’gon ndrănh mô di đah bum ma đah phe [ô kah. Phe xà cơn ndrel đah ăp ntil ndrui bâh tơm si bâh yôk bri Tây Nguyên [ư an ndrănh yăng du\t nju\ng n’hanh nău [ô kah.

            T^ng nău way bâh nu^h Bahnar ta Tây Nguyên, ăp nar bôk năm mhe lah rnôk du\t khlăy dăn nău [u\n lap. Yor kơt ne\, ta rơh aơ nu^h [on lan way geh ndâk tơm njuh gay ma vơt rhơn năm mhe. Tơm njuh nar tết geh ndâk ta nklang [on, nău ndâktơm njuh mbra [ư ta ơm ôi yor nu^h Bahnar way mbah ryơk brah măt nar. Tơm njuh kơt lah ntung, nthoi trôk đah măt neh, gay ma nu^h [on lan dơi dăn brah yang kơl an, pă an mih lăng prăng ueh, du năm geh âk nău [u\n lap.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương