Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

     

          VOV4.Mnông – Rnâng kan Hội đồng nhân dân n’gor Lâm Đồng [ư rơh r[u\n tal 38 gay uănh m^n tay mpeh sam [u\t Nghị quyết an ta ăp rơh r[u\n bah HĐND n’gor khoá 10, năm kan 2021-2026 n’hanh ăp nkô| nău êng mpeh tâm dơi mkra. Ta rơh r[u\n, rnâng kan HĐND n’gor le\ tâm nchră an rgop nău, nkre uănh m^n nău ntru\nh đah nău dăn đă an ndơ [ư Nghị quyết Quy phạm pháp luật tâm nău dơi mkra an do\ng bah HĐND n’gor năm 2021. N’glôn jêh rơh r[u\n rơh tal 38, Bí thư n’gor uỷ, Kruanh UBND n’gor đă, jêh rơh r[u\n aơ, rnâng kan HĐND n’gor n’hanh ăp nău kan geh tât an mât nuih n’hâm, nău kan, nsrôih tâm rgop, rhoăt ngăch lôch jêh ăp nkô| nău nghị quyết ntru\nh ndơ [ư bah t^ng nău kan, t^ng nkô| nău khlay mpeh trong nchrăp tâm pă, chrai tơm prăk ntuh kơl nsum, nchrăp ue\h sam [u\t sam tra ntuh kơl cao tốc Dầu Tây, Liên Khương.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương