Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông- Rnôk bah năp, ndrel đah [ư t^ng nău kan uănh nđôi mât njrăng n’har bri, cán bộ, tahen Pôh tahen mpông n’har bri Thuận An, nkuăl Dak Mil, n’gor Dak Nông le\ nsrôih tâm rgop đah n’gâng kan [on lan n’hao rmôt kan măng nar hăn uănh nđôi, kâp njrăng t^ng trong har, trong hăn, nking n’gang mô an srê Covid-19 lăp tâm nkuăl.

 

Pôih tahen mpông n’har bri Thuận An, nkuăl Dak Mil, n’gor Dak Nông a[aơ mât uănh gâl n’har bri jong 13 km kâng n’har đah dak Campuchia. Aơ lah ntu\k geh âk trong har, trong pơk. Ta xă geh rhiăng rnăk nu^h rnoi mpôl đêt geh tâm bên rnoi mpôl mpeh đah dak băl Camuchia, kônh wa 2 đah n’har bri [a [ơ hăn nsong chop khâl nu^h bên.

Wa H’ Plơ ta [on Sa Pa an g^t, bah năp đaơ kơp tât lễ tết mô lah rnăk wâl, mpôl băl geh nău nsong nsao, kh^t ôm lah kônh wa 2 đah n’har bri [a [ơ hăn chop khâl. Bah nar srê Covid-19 ntoh, kônh wa n’hu\ch hăn nsong gay njrăng n’gang srê an săk nơm n’hanh nsum mpôl.

Cán bộ, tahen Pôih tahen n’har bri Thuận An uănh nđôi n’har bri

 

“Bah rnôkl geh srê, ăp nô tahen n’har bri rgo\ jă nu^h [on lan an rlu hăn nsong dak băl. Kônh wa le\ t^ng du\t ue\h. Du\t âk kônh wa ta [on Sa Pa geh oh nô băl mpôl đah Campuchia yơn khân pơng t^ng du\t ue\h. khân pơng mô hăn nsong tay. A[aơ knu\ng kuăl điện ôp khâl, kop ji mô lah geh nu^h mpôl roh knu\ng kuăl điện thoại ôp khâl, nkoch bri tă bah điện thoại, mô hôm hăn nsong, s^t hăn”.

Ta xă Thuận An, kônh wa geh bri ta nkual kâng n’har bri du\t âk. Wa Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư chi bộ nkre [ư kruanh thôn Thuận Hạnh, xă Thuận An, an g^t, dơi tahen [a [ơ nkoch trêng n’hanh an bok put mbung, kônh wa t^ng ue\h trong kan njrăng n’gang srê, mô hăn dak bah tih nău way, n’hanh lah ăp “ntu\k nking n’gang” kơl rmôt kan uănh nđôi n’har bri.

“Rnôk bah năp, mpôl hên [a [ơ tâm rmôt đah rmôt, tahen n’har bri tât ăp jay [ư ký ton đah nu^h [on lan tâm nău [ư t^ng ăp nău ntru\nh mpeh njrăng n’gang srê. Hôm kônh wa hăn pah kan n’har bri đah Campuchia du\t âk yơn jêh nkoch trêng kônh wa le\ n’hao nău wât rnôk hăn rlău n’har bri [ư t^ng mbơh đah pôih tahen. Đah Campuchia rnôk khân pơng hăn nsong mpôl hên le\ nking n’gang, mbơh tay đah gưl bah lơ gay bu nchrăp trong nkhah êng đah nu^h [on lan hăn nsong dah ro\ng, mô geh sam [u\t an hăn”.

Cán bộ Pôih tahen mpông n’har bri Thuận An nkoch trêng kônh wa [ư t^ng trong [ư n’har bri, njrăng n’gang srê Covid-19

 

Gay njrăng n’gang nuh srê Covid-19, bah khay 3 3/2020 tât a[aơ Pôih tahen n’har bri Thuận An le\ [ư 3 ntu\k uănh nđôi srê ta ntu\k. Đại uý Nguyễn Đức Quyền-Kruanh rmôt rgo\ jă [on lan Pôih mpông n’har bri Thuận An tâm kơl, nta an nău [ư bah ăp ntu\k uănh nđôi ta trong n’har bri hôm e jêr jo\t, mô to\ng, yơn cán bộ, tahen ntru\t nsôr nsum nsrôih nking n’gang srê Covid-19 lăp tâm nkual.

“A[aơ nuh srê Covid-19 mô g^t dâng tât mư bah yơn nău m^n êng ta trong n’har bri, ntu\k bôk năp bah mpôl hê rchăng n’gang srê kơt rchăng n’gang rlăng. Tât rnôk nu nău srê đăp mpăn, srê le\ mpôl hên mư đăp mpăn. Hôm a[aơ nuh srê aơ oh nô nsrôih mkra ăp jêr jo\t ta ăp ntu\k gay [ư t^ng trong kan njrăng n’gang srê. Lơn lah du đêt ntu\k kâp uănh a[aơ, oh nô dak ngêt mô geh, sóng điện thoại mô geh”.

T^ng Trung tá Doãn Văn Tiến, Chính trị viên Pôih tahen mpông n’har bri Thuật An, nkual ntu\k kan dơi jao uănh nđôi knu\ng [ah đah dak băl Camuchia du kon dak diăng jêt, nău luh lăp mô tâm di geh na nao. Yor r^, ndrel đah nău uănh nđôi rjăp ta n’har bri, trong kan nkoch trêng, ndâk njêng rdâng njrăng n’har bri lam [on lan lah nău kan bôk năp gay [ư lôch ue\h nău kan mât njrăng n’har bri.

“Ntu\k kan m^n tâm rgop đah [on lan [ư ăp nău kan nkoch trêng đah ăp trong [ư na nê| kơt nchih rgum sam [u\t nkoch trêng đah 2 nău ngơi Việt n’hanh Bunong. Jêh ne\ pơk ăp nău mbơh tâm Radio pơk nău ngơi bah xă tât ăp thôn [on ta ntu\k. Nkô| nău nkoch trêng an nu^h [on lan du\t n’hâm phong đah ăp nău [ư luh lăp mô tâm di. Nkoch trêng nu^h [on lan [ư t^ng ue\h ăp trong njrăng n’gang srê Covid-19 ngăn lah nău mbơh 5K bah N’gâng kan dak si. Nt^m nu^h [on lan lăp Bluzone”.

Ndâk njêng trong rdâng njrăng n’gang n’har bri lam [on lan nâp nâl, cán bộ, tahen Pôih tahen mpông n’har bri Thuận An (Dak Nông) le\ n’hanh dôl [ư ue\h nău kan mât njrăng [ư tơm rnă njra\ng n’har bri, n’hanh nking n’gang mô an srê Covid-19 ntưp lăp tâm [on lan.

 

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương