Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: Kêng măng 4/3, ta Thủ đô Bắc Kinh, Uỷ ban lam dak rơh r[u\n Chính trị nchră nau [on lan Trung Quốc ntơ lah Chính hiệp-Ntu\k kan tâm nchră nau kan chính trị prêh ngăn bah Trung Quốc ho\ ntơm r[u\n di\ng le\ tal 13. Tổng Bí thư, Kruanh dak Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Kruanh Chính hiệp Uông Dương ndrel rlau 2000 uỷ viên Chính hiệp Trung Quốc ho\ râng r[u\n. Nkô| nau tơm bah rơh r[u\n rnôk aơ lah geh: Djăt ndrel uănh nau mbơh nau kan bah uỷ ban Rnâng kan Chính hiệp ndrel nau mbơyh nau kan ti\ng nau đă, râng r[u\n rơh tal puăn Đại hội ntoh măt [on lan lam dak Trung Quốc (Quốc hội) gưl 13, djăt ndrel nchră nau mbơh nau kan chính phủ ndrel du đê| nau mbơh geh tât, nchră rgum hun hao văng sa rêh jêng 5 năm tal 14 ndrel nau nchrăp kan r[o\ng tât năm 2035, uănh nchră nau Ntru\nh mpeh nau mbơh chính trị bah rơh r[u\n Chính hiệp Trung Quốc rơh aơ./.

            Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương