Pơk uănh mông nar djăt: 14/2/2021

VOV4.M’nông: Khay 7 năm 2020, Công viên địa chất Dak Nông ho\ geh UNESCO kơp dơn lah Công viên địa chất lam ntur neh. Nau aơ njêng săk ntơ, pơk luh trong hăn di ân nau kan pâl n’aih bah nkuăl hun hao rjăp. Năm mhe tât leo tât âk nau ueh mpeh nau rgâl mhe đah Công viên địa chất lam ntur neh UNESCO Dak Nông-Nkuăl neh bah âk nau nteh ueh.

Tâm bri duh nar yan vai Tây Nguyên, trong hăn tâm xã Dak Ha nkuăl Dak Glong, n’gor Dak Nông geh muih vaih kloh ueh. Bah năp ăp [on ko\ geh ntu\k rgum ndo\k nja đah bê tông, geh nkra kơt lah tơm si kro, mpa bri…Wa K’Trơi, nu\ih geh bu rnơm ngăn tâm [on Ting Wel Đăng, xã Dak Ha nkoch, ndrel đah nau mât nau ueh ơm, nau kan răk kloh trong hăn [on lan geh [on lan uănh njrăng ntơm rnôk ndâk [on lan mhe, ngăn lah tă bah rnôk ndâk ntu\k  njưh jâng tâm ndơ ơm Công viên địa chất Dak Nông. Tâm nê [on Ting Wel Đăng lah [on [ư tanh ăp ntil bah rnoi Bunong. {on geh rlau 30 nu\ih blau tanh. Rnoh nu\ih blau tanh njruh âk đo\ng. Yơn lah, knu\ng rnôk geh nau do\ng mô lah nu\ih rvăt ri mơ tanh, ji\ng. Wa K’Trơi, u\ch nau kan ndâk ntu\k pâl n’aih Công viên địa chất Dak Ha mra pơk luh nau kan hun hao văng sa mhe ân kônh wa:

“Đah nau kơl an bah Ngih dak ri kônh wa hên ko\ nsôih, mât ân nâp ueh ndrel ma hun hao nau kan tanh ji\ng ueh ơm bah rnoi nơm. Tă bah nê ri ko\ njêng ăp ntil ndơ tanh gay ma leo nsi\t nau săk geh văng sa ân [on lan”.

Nô K’Thuốt, cán bộ Lao động, thương binh ndrel xã hội Xã  Dak Ha, nkoch, xã geh 4 ntu\k tâm Công viên địa chất Dak Nông: Geh ntu\k tanh dông, tanh sah, [on tanh njuh, mỏ cao lanh, mỏ bô-xít. Tâm nau nchrăp tât aơ tă n’gor Dak Nông mra rgum ăp ntu\k aơ jêng [on Kon Hao gay ma hun hao nau kan jêng nau pâl n’aih nsum. Nô K’Thuốt, rhơn yor săk ntơ Công viên địa chất lam ntur neh Dak Nông, rnoi Bunong tâm Dak Ha mra dơi geh ntrơn nau kan gay njêng nau pâl n’aih:

Kônh wa u\ch jêh rnôk geh kơp dơn Công viên địa chất lam ntur neh ri ngih dak geh nau ncjhrăp [ư gay ma leo do\ng ndrel [ư ân ueh rnoh khlay pă kan pah, hun hao văng sa bah nkuăl. Mô êng knu\ng đah ăp nu\ih [on lan ma âk druh ndăm tâm xã ho\ geh kơt ti\ng nti nau vay ơm, mât nau vay ueh bah rnoi nơm, gay geh nau râng tâm ăp nau kan pâl n’aih geh tay prăk ân rnăk vâl”.

Dak Ha lah ngoai tâm 5 ntu\k ntoh lư ngăn tâm Công viên địa chất lam ntur neh UNESCO Dak Nông geh n’gor săch gay ma ntuh kơl ăp nau kan gay kơl an pâl n’aih. Ngăn lah: Ntung Sêrêpôk (ơm) tâm nkuăl Cư Jut, yôk u\nh Nâm Kar ndrel ăp lo\ tâm êp jâng yôk u\nh tâm nkuăl Krông Nô, ntuh kơl nkra ntu\k nkoch mbơh ntu\k Công viên địa chất lam ntur neh UNESCO Dak Nông tâm nkuăl nglah puăn ntung 20 tâm nkuăl Dak Nsong.

Ti\ng wa Lê Thị Hồng An, Groi Giám đốc Rnâng kan mât Công viên địa chất lam ntur neh UNESCO Dak Nông, nau kan geh UNESCO geh kơp dơn lah Công viên địa chất lam ntur neh tâm khay 7 năm 2020 ho\ pơk du trong hăn mhe ân nau kan pâl n’aih bah nkuăl. Yơn lah, gay ndâk, do\ng du ntrong ân nâp ueh nau kan pâl n’aih ti\ng du nau dơi bah UNESCO mô geh nau nơih. Ăp ntu\k tât, ntu\k nkah ơm Công viên địa chất Dak Nông a[aơ knu\ng tâm rnôk ntơm njêng. Nau kan ntuh kơl tâm rơh rlau aơ ngăn lah nau kơl an năl ngăn bah UNESCO gay ma pơk luh ăp nau ueh ân nau geh kơp năl bah UNESCO gay ma ân saơ geh ngăn ăp ntu\k ma nkuăl ho\ ndrel ma dôl geh do\ng. Kan hun hao pâl n’aih geh nsum ma nau mât nkual neh, mât ndơ ơm yau ân geh tơm prăk ntuh kơl âk, tâm rnôk Dak Nông lah du n’gor hôm mâp nau jêr, nau gi\t, nau blau mpeh pâl n’aih ê âk:

‘Công viên địa chất Dak Nông geh ntơ lah “Ntu\k bah ăp nau nteh ueh”, tâm lam ntur neh ri mô geh âk công viên geh dơi nau âk ntil bah nau vay ơm kơt nê. Nrr lah nau khlay, lah nau dăng bah Công viên địa chất Dak Nông. Yor ri ko\ u\ch ăp nu\ih ta aơ lah kônh wa ăp rnoi mpôl mra geh ăp nu\ih mât ăp nau vau ơm bah nơm yor ri lah nau tă ơm geh gay ma dơi hun hao ueh. Mhâm [ư kônh wa nơm mro mât ân dơi ăp nau geh jêng nê mro mrăng jêh aơ ân geh ntơ lah ntu\k gu\ ơm bah ăp nau nteh, yor lah rnôk râng tâm nau kan pâl n’aih ri nê mro lah nau tât đah nau kan mât ndray ăp nau vay ơm’.

Săk ntơ, nau lư Công viên địa chất lam ntur neh ho\ geh UNESCO kơp dơn, lah nau ntơm gay ma pâl n’aih Dak Nông rlet hun hao rjăp. Nau aơ ho\ geh Đại hội ntoh măt Đảng bộ n’gor Dak Nông tal XII uănh năl lah nau pâl n’aih lah 1 tâm 3 n’gâng tơm bah jâng văng sa, ân geh do\ng ân ueh ăp nau geh, nau dơi gay ma hun hao ngăch, nâp nâl rgop nau nsôih leo Dak Nông jêng n’gor rgum ueh ngăn tâm năm 2025 ndrel n’gor hun hao âk tâm năm 2030 bah nkuăl Tây Nguyên. U|ch lạh đah nau nsôih bah lam đảng bộ n’gâng kan ndrel nau leo lăp nuih n’hâm bah kônh wa ăp rnoi mpôl, pâl n’aih Dak Nông mra hao săk nơm tâm ăp năm mhe tât./.

                                    Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương