Pơk uănh mông nar djăt: 2/12/2020

VOV4.M’nông – T^ng Rmôt kan dak si lam ntu\r neh do\ng hât lah nkô| nău [ư rlău 8 rkeh nu^h kh^t du năm n’hanh rlău 1 rkeh nu^h kh^t yor ju\p hât ta lam ntu\r neh; tâm ne\, druh ndăm rchong lah nu^h dơh geh khuch ngân. Tâm ăp năm bah năp, nău kan dak si n’gor Dak Lak le\ n’hao nkoch treng n’hao nău wât bah nsum mpôl đah khuch bâh hât.

 

Ta Dak Lak, tâm ăp năm bah năp, trong kan nkoch mbơh, n’hao nău wât bah nsum mpôl đah khuch bah hât n’hanh Luật njrăng n’gang khuch hât le\ dơi mbơh [ư đah âk trong ue\h, mhe, tâm ne\, nău [ư nkoch mbơh r[o\ng tât du\t âk nu^h lah kon se, druh ndăm, kon ho\k, sinh viên. N’gâng kan dak si n’gor Dak Lak le\ tâm rgop đah ăp ngih sam [u\t ta lam n’gor [ư 52 nar nkoch mbơh so\ng dăng mpeh khuch bah hât n’hanh Luật rchăng n’gang khuch hât an 12.450 kon ho\k; [ư Rgum tâm rlong m^n joi g^t Luật khuch bah hât an kon ho\k; tiăr nti an 450 nai ta lam n’gor ăp nău mpeh khuch bah hât n’ha, nkô| nău Luật rchăng n’gang khuch bah hât n’hanh nău blău nkoch mbơh, nt^m nti kon ho\k mpeh khuch bah hât…

Năm 2020, N’gâng kan dak si Dak Lak le\ jao an Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor [ư ntu\k kan, [ư 10 nar nkoch mbơh an rlău 5.000 kon ho\k, sinh viên; 6 jrô tiăr nti an 300 nai ăp ngih sam [u\t trung học phổ thông, THCS ta n’gor.

Nsrôih dun jă ju\p hât

 

Nai dak si Hoàng Đức Trường, Groi Giám đốc ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Dak Lak, ntu\k kan le\ ntrôl dăng ăp nău [ư nkoch mbơh ăp ntu\k, phăt ăp nău mbơh mpeh rchăng n’gang khuch bah hât, Luật rchăng n’gang khuch bah hât ta ăp ntu\k tâm n’gor n’hanh yôk băng rôn ăp nău mbơh geh tât. Nkre, tâm ôp tâm nchră UBND n’gor geh công văn njuăl le\ rngôch ăp n’gâng kan, ban, ngành n’hao trong rchăng n’gang khuch hât n’ha n’hanh [ư t^ng rjăp Luật rchăng n’gang khuch bah hât.

UBND n’gor Dak Lak le\ ntru\nh mpeh nău uănh tay Ban nt^m rđau n’hanh rmôt thư ký kơl kan Ban nt^m rđau bôk nău kan rchăng n’gang khuch bah hât đah 27 nu^h lah kruanh, cán bộ ăp n’gâng kan, ban, ngành yor Groi Kruanh UBND n’gor H’Yim Kđoh [ư kruanh. Aơ lah nkô| nău gay n’hao prêh nău kan bah le\ rngôch ăp ban, ngành nsum mpôl, nău ndrel ty bah nsum mpôl tâm trong kan rchăng n’gang khuch bah hât n’ha.

Đah nu^h le\ mơng ju\p hât, nău khlay an ât. Yơn lah, ât hât lah nău mô dơi dơh. U|ch ât hât tam, nu^h ât hât an geh du\t n’hâm têh, nsrôih tât du\t n’hanh an g^t dêr ăp nău kuăl jă lah mô mbra du\t dơh mơng tay.

T^ng nai dak si, đah ăp nu^h ju\p hât an răm, ju\p t^ng bên 2-3 nklôn ri nău jăng dơh lơn. Yơn lah le\ mơng, nu^h ju\p hât ân rhăt jăp, nsrôih gay [ư dơi ât hât yor chất nicôin geh tâm hât lah du chất [ư mơng, pơng hao tâm rngok kơt tâm ban hêrôin, côcain n’hanh saơ ue\h aih. Yor nê, geh du\t âk nu^h u\ch jăng lơi hât n’hanh le\ ntlơi hât dơh tâm rơh nsrôih bôk năp yơn mô jo\ jêh ne\ lo\ mơng tay. Âk nu^h an ât hât tât rơh tal 3 mư dơi ât.

Phăt n’ha rđaih nkoch trêng khuch bah hât an kon ho\k

 

Nai dak si Rmah Lương, Groi kruanh ngih dak si Hiăn n’hanh klơm soh n’gor Dak Lak an g^t: Rnôk ntơm ntlơi hât mbra mâp du đêt nău kơt: o\k r’ah, jêr ât tâm săk, m^n rvê, rngot d^l, way janh nuih, jêr b^ch, mô rgum nău m^n, u\ch, sa n’hu\ch n’hâm play nuih… way, ăp nău aơ jo\ mô rlău du pơh jêh rnôk rlu hât. Gay rlet rlău mông nar aơ, nu^h ât hât an nchrăp du đêt ndơ sa jăch gay ndơn an hât; an ngêt âk dak; rhêp nsôr jru; mô gu\ ta nsưng jo\ ir ma pah kan êng kơt: do sêk, hăn jâng mô lah nkoch bri đah ăp nu^h… Jăng le\ ăp ndơ do\ng geh tât hât, kơt: u\nh p^t, ndơ an mbuh hât, ndơ dơ hât….

Mô tât ăp ntu\k dơi [ư ju\t hât plơ\ tay kơt quán cà phê, quán nhậu tâm rnôk ntlơi hât; mô hăn rgăn  ntu\k geh tăch hât way rwa\t. Jêng mbơh an nu^h bên n’hanh băl mpôl kiău ma g^t mpeh nău nsrôih ât hât gay geh nău kơl, ntru\t đă n’hanh kơl an. Jêh rnôk ntlơi hât du đêt khay, săk mbra hao kỹ, lah kơt nău ne\ lah jêr ri an pâl ăp môn thể thao tâm di gay uănh nđôi jâk săk, kơt: chưng play, pah play, cầu lông, hăn jâng, re dak… N’gle\ du\t, mô geh dak si tam dơi kơl he ntlơi hât lah săk nơm ju\t mô geh nsrôih ngăn.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương