Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: N’gor Kon Tum geh trong n’har bri jong rlau 292km tâm êp đah bar dak băl Lào ndrel Campuchia. Tâm ăp năm rlau aơ, rmôt tahen Biên phòng Kon Tum ho\ tâm rgop nsum đah n’gâng kan 13 xã, tâm 4 nkuăl n’har bri bah n’gor ntru\nh nau kan kơl an [on lan hun hao văng sa rêh jêng. Ndrel ma nê, [ư ueh nau kan nkoch trêng bonh đă [on lan râng nau mât trong n’har bri, n’gâng n’har mât đăp mpăn biên phòng lam [on lan.

Tât tâm năm mhe 2021 rnăk nô A Thá ndrel yuh Y Éo ta [on Pêng Lang, xã n’har bri Đăk Blô, nkuăl Đăk Glei tâm êp ma dak băl Lào ndrel rklaih ach o. Yuh Y Éo rhơn nkoch nê lah rnơm nau kơl an bah Đại uý Hoàng Văn Hiệp, Kruanh rmôt bonh đă [on lan ndrel cán bộ, tahen bah Đồn Biên phòng Đăk Blô tâm njêng đah rnăk vâl, gơih nti\m mbơh nau kan hun hao văng sa, mât chăm ân oh kon hăn nti:

Đồn Biên phòng Đăk Blô, cán bộ Đồn lah kônh Hiệp nti\m mbơh ân rnakư vala nau pah kan hun hao văng sa. Kơt lah tăm tơm sâm rse mô lah tăm bum blang. Đồn Biên phòng ko\ kơl an ân bar ur sa rong sur gay ma hun hao văng sa. Rnăk hên nsôih nau mât rong oh kon hăn nti, ngih vâl geh nâp ueh. Bar hê ur sai hên nsôih hun hao văng sa ân nâp nâl tay”.

Mât, [ư ân ueh nau kan “3 dăch, 4 ndrel” nê lah “Dăch ntu\k kan, dăch nkuăl, dăch nau ntru\nh, nau kơl” ndrel “Ndrel sa, ndrel gu\, ndrel pah kan, ndrel ngơi nau rnoi mpôl đê|” đah [on lan, rmôt tahen Biên phòng Kon Tum ho\ rgop nau ueh ngăn tâm nau ntru\t dăng, văng sa rêh jêng tâm nkuăl n’har bri hun hao. Ăp Đồn Biên phòng njok trong jong 292km tâm dăch ma dak Lào ndrel Campụchia ho\ pă 67 đảng viên jur râng r[u\n rgum nsum tâm 58 chi bôk thôn, [on ndrel bơi tât 300 đảng viên kơl an bơi tât 970 rnăk, 46 cán bộ, tahen tâm njêng kơl an 38 rnăk vâl rnoi mpôl đê| jêr jo\t rklaih ach o.

Ndrel nâl, rmôt tahen Biên phòng ho\ [ư âk nau kan săk tam gay ma kơl an hun hao văng sa, kơt lah: Ndơn mât chăm ân 75 kon se ti\ng bôk nau kan N’hao nhoat jâng oh hăn nti, ndơn mât 14 kon se [ư kon rong tâm Đồn Biên phòng, kơl an 124 mlâm ndrôk ân 67 rnăk ach o, nau tăm tơm sâm sre, bời lời…rgop nau rgâl nau rêh, n’hao nau geh jêng ân [on lan. Tâm xã nkuăl n’har bri jêr ngăn bah n’gor Kon Tum, wa A mon, Groi Kruanh UBND xã Đăk Blô, nkuăl Đăk Glei mbơh, cán bộ, tahen Biên phòng mro lah ntu\k nsing rnơm bah n’gâng kan ndrel [on lan tâm nkuăl:

Đồn Biên phòng Đăk Blô tâm rgop nsum gay ma kơl nchră nau ân n’gâng kan [ư Bôk nau kan kơl an [on lan hun hao văng sa, rêh jêng, rnă njrăng neh dak. Ngăn lah kơl an [on lan [ư nau kan rong ndrôk me, tal bar ding lah rong kon sur ntil, tal pe lah kon kik. Êp nê ko\ tâm rgop nsum đah bu ur Thủ đô Hà Nội, bu ur n’gor, nkuăl ndrel ma xã tăm sâm rse ân kônh wa mât rnă njrăng chính trị tâm nkuăl”.

Ndrel ma nau kơl an nu\ih [on lan tâm nkual n’har bri kơl an nkuăl hun hao văng sa, rêh jêng n’hao nau rêh, ăp Đồn Biên phòng ta Kon Tum ko\ tâm grop nsum đah ăp gưl kan uỷ Đảng, n’gâng kan 13 xã nkuăl n’har bri ntru\t dăng nau kan nkoch trêng, mbơh, nti\m pháp luật ân ăp kơn [on lan. Ngăn lah mpeh nau ntru\nh, ntrong kan bah Đảng, pháp luật bah Ngih dak mpeh trong n’har bri bah neh dak, mpeh nau kan njrăng, rdâng srê Covid-19, tâm rgop [ư săk tam nau ntru\nh mrô 01 lơ 9/1/2015 bah Thủ tướng Chính phủ mpeh “[ư nau kan lam [on lan mât rnă njrăng n’gâng kan lam [on lan râng mât nkuăl n’har bri, rnă njrăng biên phòng neh dak tâm rơh mhe”.

Đại uý Diệp Xuân Hoà, chính trị viên Biên phòng Đăk Blô, mbơh:

 ‘Tâm ăp năm rlau aơ, âk rnăk vâl ndrel êng nu\ih tâm xã Đăk Blô ho\ ndrel ma cán bộ, tahen đồn Biên phòng ký ton ndrel râng nau mât njrăng n’har bri, n’gâng n’har. Bah nê rgop nau mât neh ntu trong n’har, n’gâng n’har bah nkuăl Đồn mât [ư, rgop nau mât rnă njrăng chính trị, đăp mpăn tâm nau rêh tâm nkuăl geh Đồn mât”.

Tâm 5 năm rlau aơ, ho\ geh 245 tơ\ rmôt bah Thôn, [on, bơi tât 720 tơ\ rnăk, rlau 570 nu\ih ăp xã nkuăl n’har bri bah n’gor Kon Tum râng kơl mât njrăng trong n’har bri, n’gâng n’har…Đại tá Lê Minh Chính, Chính uỷ viên Tahen Biên phòng n’gor Kon Tum mbơh, rmôt tahen Biên phòng Kon Tum ho\ ndâk dơi nuih n’hâm tâm [on lan tâm lôch njok n’har bri:

 ‘Đảng uỷ, N’gâng kan rđau tahen Biên phòng n’gor ho\ rđau ăp Đồn [ư ueh nau kan kơl nchră nau, ndâk njêng, [ư nâp nau kan chính trị tâm dâng bah xã n’har bri. Gưl kan đảng uỷ, n’gâng kan tâm nkuăl ndrel [on lan ăp xã n’har bri lah nsôih rhơn ngăn rnôk geh âk nau kan tât đah kônh wa. Nau rêh ăp ding bah kônh wa tâm nkuăl n’har bri geh mâp nâp, ueh. Đah nau kan kơt nê ho\ rgop nau mât nâp nau ndâk njêng nuih n’hâm [on lan”.

Đah ăp nau rgop bah rmôt tahen Biên phòng Kon Tum.

Tât rnôk aơ ho\ geh 4  xã n’har bri bah n’gor Kon Tum to\ng geh 19 nkô| nau tâm ndâk njêng [on lan mhe. 9 xã hôm e ho\ geh 9 nkô| hao go\ lơ. Ndrel ma n’gâng kan bah nkuăl, cán bộ, tahen ăp Đồn Biên phòng ho\ nsôih kơl an [on lan ndâk ăp ntil ndơ tuch tăm ueh jêng OCOP ndrel tâm rnglăp njêng ăp trong tâm nau ê nkra, tăch ăp ntil ndơ tuch tăm. Rmôt tahen Biên phòng Kon Tum mro uănh năl, rgop nau hun hao văng sa, rêh jêng, ndâk njêng nau rêh hơm tăm, ăp mpăn ân [on lan tâm nkuăl n’har bri lah nau kan khlay gay lo\ mât nâp, ndâk njêng nuih n’hâm lam [on lan nâp nâl./.

                                    Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương