Pơk uănh mông nar djăt: 20/2/2021

 

VOV4.M’nông: Âk nhih nti ta n’gor Kon Tum way uănh khlay nt^m nti văn hoá way ơm bah kon se nti. Lôch nê, kơl kon se n’hao êng săk mpeh văn hoá ue\h êng bah rnoi nu^h he nơm. Tâm nê, Nhih nti Phổ thông dân tộc nội trú nkuâl Kon Plông, Nhih nti Phổ thông dân tộc nội trú n’gor n’hanh Nhih nti Tiểu học Đặng Trần Côn ta xã Ngọc Bay, nkual [on têh Kon Tum lah ăp nău nt^t quy định kon se nti nu^h rnoi mpôl đê| nsoh ndơ way ơm rnoi nu^h he nơm t^ng nar ơm n’glêh an.

 

Mông rlu pâl, jâng gung Nhih nti Phổ thông dân tộc nội trú nkuâl Kon Plông n’gôr gră rhơn gơm. N’gul ăp mbor tơm si ntơr ue\h rup ndrang bok ao cheh tanh. Groi Hiệu trưởng Đinh Su Giang mhe rhơn nkoch: Ăp kon se nti u\ch ro\ng ndơ nsoh way ơm ngăn. Nhih nti dơn quy định nsoh ndơ rnoi mpôl đê| tâm nar ngoăy n’hanh nar prăm ăp pơh, yơn âk kon se hôm nsoh ndơ way ơm hăn nti ăp nar đo\ng.

T^ng nai Đinh Su Giang, nhih nti way uănh khlay nău nt^m nti an ăp kon se mpeh nău ue\h văn hoá, g^t mât ndray n’hanh mpư n’hao ăp rnoh khlay văn hoá nt^t êng bah rnoi nu^h he. Nău quy định ndơ nsoh way ơm rnoi mpôl đê| lah ngoăy tâm ăp nău kan ngăn ngăn trong nchrăp nê, dơi nhih nti mât [ư bah âk năm aơ, lôch nê, ăp kon se g^t dơi nkô| khlay bah t^ng ndơ nsoh way ơm, geh nău u\ch ro\ng tay, nău n’hao êng săk ndơ nsoh way ơm bah rnoi nu^h he nơm.

Gay nt^m nti kon se g^t êng mât ndray, mpư n’hao ue\h săk tơm văn hoá rnoi mpôl đê| lah nsum, ndơ nsoh way ơm bah t^ng rnoi nu^h lah êng, Nhih nti Phổ thông dân tộc nội trú nkuâl Kon Plông rđău đă ăp nai nt^m nti ndop nkô| dja tâm t^ng môn nti, ma ăp nău nt^m ta jrô nti, mô lah ma nău nkah, rgo\ jă na nê|. Tâm môn Mỹ thuật, nai nt^m nti uănh khlay rup ndrang tơm cheh tanh ta mbân ao bah rnoi nu^h Xơđăng. Tâm môn Âm nhạc, ăp kon se dơi nti nău ch^ng gong, ăp nău ka do\ tâm ăp nar ngêt sa têh…

Tâm khay 10/2020, nai nt^m n’hanh kon se nti nhih nti ho\ rdâk njêng du ntu\k gu\ rêh văn hoá ăp rnoi nu^h ta nkuâl. Rlău ma ăp trong leo [ư mpeh jay rot jay jong, gong lu\, tơm njuh, ndah rup si, hôm geh ăp ndơ nsoh way ơm bah nu^h Xơđăng, Hrê. Ntu\k dja nkah ăp kon se nti g^t tu tơm bah he; nkre, aơ lah nău n’hao êng săk bah kon se nti n’hanh nai nt^m ta nhih nti.

Ndrel đah nău rdâk njêng ntu\k gu\ rêh văn hóa, ăp pơh, nhih nti leo [ư an 2 jrô hăn uănh pâl ăp [on nu^h rnoi mpôl đê| ta ntu\k gay joi g^t văn hoá way ơm bah ăp rnoi nu^h. Rnôk hăn uănh pâl, ăp kon se nsoh ndơ nsoh way ơm bah rnoi nu^h he nơm.

Ta nkual [on têh Kon Tum, Nhih nti Tiểu học Đặng Trần Côn ta xã Ngọc Bay – ntu\k geh bơi 100% kon se nti nu^h Ba Na du\t uănh khlay nt^m nti văn hoá way ơm an ăp kon se nti đo\ng.

Nai nt^m Đặng Ngọc Hiếu- Tổng phụ trách Đội an g^t: T^ng nău rđău đă bah Ban Giám hiệu nhih nti, way nsrôih gay ndơ\ ăp kon se tât dăch lơn ăp rnoh khlay văn hoá way ơm, lơn lah ndơ nsoh way ơm bah rnoi nu^h he nơm. Tâm nê, ăp pơh, tâm nar ngoăy n’hanh nar puăn, mât an ăp kon se nsoh ndơ nsoh way ơm hăn nti. Ta ăp njônh răk si [u\t bah nhih nti, dơi nkrơ\ ue\h, vẽ ăp păng rup mpeh ndơ nsoh way ơm, nta an ăp kon se nău u\ch ro\ng, nău n’hao êng săk mpeh ndơ nsoh way ơm bah rnoi nu^h he nơm.

Ndrel đah nău mât uănh nt^m nti ăp nău g^t blău mpeh ăp ndơ nsoh way ơm bah [on lan Ba Na an kon se nti, nhih nti hôm njêng ăp rmôt ch^ng gong ta ăp khối jrô nti. Tâm nar way tât ăp khay, nhih nti [ư an kon se nsoh ndơ nsoh way ơm, múa xoang, tu\r ch^ng, goh gong ta nâm nău nt^m nti bah ăp nghệ nhân, bu ranh [on.

Lơn lah, Nhih nti Phổ thông Dân tộc Nội trú n’gor Kon Tum lah ntu\k kơt nti bah ăp kon se nti tât bah ăp nkuâl tâm n’gor, đah âk rnoi nu^h êng êng. Nai Lưu Thế Vinh- Groi hiệu trưởng nhih nti nkoch: A[aơ geh 464 kon se nti mpeh 15 rnoi nu^h dôl kơt nti n’hanh sinh hoạt ta nhih nti. Tâm ăp rnôk lễ, nhih nti [ư ăp bôk nău kan văn hoá, njroh mprơ đah âk nău kan ue\h kơt Liên hoan ndơ ngêt sa ăp rnoi nu^h; njroh mprơ, nt^t leo [ư nhih jay way ơm...wa\ch rgum âk mpưm kon se nti tât râng. Tâm nău kan dja, ăp kon se mbra nsoh ăp ndơ nsoh way ơm bah rnoi nu^h he, ndrel rlong nsoh ăp săk ntơr văn hoá.

Wa Đinh Thị Lan -Groi Giám đốc Sở Giáo dục n’hanh Đào tạo n’gor Kon Tum an g^t: Tâm bah ri aơ nơh, sở way uănh khlay nău mât ndray ăp ndơ nsoh way ơm bah [on lan nu^h rnoi mpôl đê| ta le\ rngôch ăp nhih nti ta n’gor. Ma ăp trong [ư ue\h, trong [ư mhe, ăp nhih nti ho\ nta ntu\k gu\ rêh gay ăp kon se nti nu^h rnoi mpôl đê| geh ndơ ma r[ah g^t, wât lơn mpeh ăp nău ue\h văn hoá bah rnoi nu^h he nơm, tâm nê geh nău ue\h mpeh ndơ nsoh way ơm...Nơm geh kơt nê|, ăp kon se g^t uănh khlay, ndơn mban n’hanh mât nău ro\ng đah ăp rnoh khlay way ơm, rsang rnglăy bah rnoi nu^h./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương