Pơk uănh mông nar djăt: 7/2/2021

VOV4.Mnông- Ntơm kăl e. net [ư đah nke rpu lah ndơ do\ng mô dơi mô geh bâh ăp bu druh Bunong gay ma mât ueh so\k si. Nău ueh  ơm êng đah  săk ntô tơm, măt ang, so\k gu\ kơt lah lăp ndrel đah nău gu\ chăng bâh neh Bazan n’hanh mau duh nar sa bâh gôl yôk prêh.

Ăp bu druh kât so\k đah net nke rpu mô lah net [ư đah ngâr gay ma so\k mô geh văk lôch u\m bôk ta dak me. Lôch kât so\k, ăp bu ur druh so\k bok tanh kât, nhong, rse ja mô lah rse păch ma ngâr gay ma bah an so\k văk rnôk geh ăp rơh kuăl brah njroh mprơ tâm [on lan.

Mpeh nău nkrơ\, ndơ nsoh nu^h Bunong ua\nh khlay ta so\k si, njêng nău êng đah ăp mpôl rnoi êng. Nău kât so\k bâh nu^h bu ur Bunong le\ êng đo\ng đah bu klô. Bu klô kât so\k let ba kơi. Bu ur kât so\k ta nklang bôk geh rong du trôm d^ng lău ti. So\k geh kât let dâng, ta nklang so\k têk hao gay ma kât n’hanh mbor so\k jêng du trong văr bôk ntơ lah trong nrây.

Rnoh so\k geh kât tâm ban kanu\ng an bar lău ti, so\k ne\ ntơ lah Nrây.văr bôk t^ng trong nrây bu ur kât du rse nhong ntơ lah nhong kach, Nhong Dên. Nhong Kach bâh bu ur đah âk mau gur, nđir, êr, brâp, Nhong dên bâh bu klô geh mau nglang. Đah nău nkrơ\ kơt ne, ua\nh bâh ngai mbra g^t bôk bu klô mô lah bu ur. Kât so\k bu ur tâm ban kơt kât so\k bu klô, yơn ta bu ur r^ prêh lơn n’hanh geh mpơl chông so\k ndơn ma kep ma nkep đah bu klô. Kât so\k ta ba kơi geh nkep ndraih ma kông. Ndraih bu ur tâm ban kơt bu klô đo\ng, yơn lah jong lơn n’hanh geh nkep kơt s^m bră. Nkep jâng bra\ geh kât ma rse brai âk mau n’hanh ndop ta ndraih geh du ntu\k lôk ma nke rpu. Rlău ma Ndraih, năr s^m bră, ta so\k bu ur geh nkep du mblâm net ma nke rpu đo\ng.

Net nke bâh bu ur way gleh lơn đah bu klô n’hanh dơh [ư đo\ng, mô kâp geh to\ tay kông ba lơ, kanu\ng do\ng gay ma kât so\k an ueh dơm. Net aơ ntơ lah Net nke. Du mblâm net ndraih geh rnoh khlăy rgâl đah su\r pe nđam ti. 1 mblâm net nke rpu bâh bu ur geh nău khlay rgâl du mblâm djăr me, du rse nhong Kach rgâl geh du mblâm su\r pe nđam  ti. Bu way kât so\k kep nkep kao rnôk geh nău tâm mâp tâm nđu\r mô lah tât râng tâm nchră nău khlăy ta rnăk vâl, ta [on lan. Ăp nar hăn pah kan, bu klô Bunong kât so\k ma nke rpu geh to\ tră mô lah kông. Net to\ kông ntơ lah net mlum, net to\ tră khlăy tâm ban dah 1 mblâm djăr me, net to\ kông khlay du mblâm su\r têh.

Ndơ nsoh way ơm bâh nu^h Bunong geh âk nău ueh êng n’hanh mpơl nău êng bâh rnoi nơm. Ngăn lah, bu ur ta gôl yôk Bunong bâh ntơm kăl e le\ g^t [ư ueh an nơm. Khân păng mô dơn blău, g^t nsrôih, g^t tanh, g^t ăp nău [ư mir jan ba, g^t njroh mprơ tâm pât ta ăp rơh kuăl brah ma hôm nha g^t [ư ueh an nơm đah ăp ntil ndơ ơm geh tâm nău rêh, mât ueh nkrơ\ an săk nơm đah so\k si ueh, krăk mh^r bâh net nke rpu.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương