Pơk uănh mông nar djăt: 24/2/2021

VOV4.M’nôngTa năp nu nău srê jêr jo\t, lơn lah srê Covid-19, nău kan dak si n’gor Gia Lai le\ rgum n’hao trong njrăng n’gang, trong săm ji n’hanh nâp nâl trong dak si ta ntu\k. Bah ne\, nău kan dak si le\ dơi geh âk săk rnglăy dơi kơp dơn tâm trong kan mât uănh, njrăng n’gang săk soan nu^h [on lan, lơn lah tâm trong kan njrăng n’gang srê Covid-19.

 

Đah nuih n’hâm nsrôih têh, năm 2020, nău kan dak si n’gor le\ geh n’hanh rlău rnoh n’gluh an. Lơn lah, đah srê Covid-19, nău kan dak si le\ tâm rgop đah ăp ntu\k nkhah êng rlău 14.000 nu^h (nkhah êng ta ngih dak si lah 491 nu^h, ta ntu\k nkhah rgum 1.363 nu^h, rnoh [a [a\ nkhah êng ta ngih). Đah nău nsrôih n’hanh ndrel soan njrăng n’gang srê ntưp rêng, tât a[aơ lam n’gor mô ho\ kơp dơn nu^h ntưp Covid-19.

Srê Covid-19 le\ geh kaman rgâl êng, geh rnoh ntưp rêng du\t ngăch, yor r^ Gia Lai le\ m^n ndâk [ư ngih dak si rdâng săm ta Ntu\k săm ji ue\h tam âk bah ngih dak si đa khoa n’gor Gia Lai. T^ng ne\, ngih dak si đah âk 300 nsưng ji; ntơm wơt dơn, săm an 50 nu^h. Ngih dak si rdâng săm geh ăp ntu\k kan way kan gay to\ng ăp săm ăp nu^h ji ntưp đah SARS-CoV-2 kơt: êng săm leh, jrô rek, jrô deh n’hanh jrô săm ji. Gay [^t joet ngih dak si, n’gor Gia Lai le\ đă nai dak si Nguyễn Tấn Phúc-Groi kruanh ngih dak si Đa khoa n’gor-nkre [ư Kruanh ngih dak si rdâng săm ji Covid-19. T^ng ne\, ngih dak si geh nău kan [ư rgum do\ng, nkhah êng, săm ji, mât uănh săk soan an nu^h ji Covid-19 t^ng nău ntru\nh n’hanh [ư t^ng ndơ kỹ thuật t^ng pă gưl bah N’gâng kan dak si.

Bah nar 29/1 tât 21/2/2021, d^ng le\ ntil mham dơi so\k n’hanh uănh năl ta lam n’gor Gia Lai lah 17.756 ntil mham; tâm ne\ geh 27 nu^h ntưp, 45.751 nu^h mô ntưp, hôm [a [a\ kâp jêh uănh năl. Tâm 27 nu^h ntưp đah SARS-Cov-2 dôl săm ta ngih dak si rdâng săm n’hanh ăp ngih dak si, geh 3 nu^h mô ntưp rơh tal 5, 3 nu^h mô ntưp rơh tal 4 n’hanh du hê mô ntưp rơh tal 3. Tâm nar 21-2, nu^h ji ntưp SARS-CoV-2 bôk năp ta Gia Lai ta phường Cheo Reo, nkual têh Ayun Pa, săm ta Ngih dak si nkual têh Ayun Pa le\ dơi s^t jêh rnôk jêh uănh năl 5 tơ\ mô ntưp na nao.

Mbơh [ư săk rnglăy tay ăp trong njrăng n’gang Covid-19, mô an srê ntưp rêng tâm ntu\k gu\ rêh, ngăn lah jêh Tết nguyên đán 2021, Ban nt^m rđau njrăng n’gang srê Covid-19 n’gor Gia Lai mhe geh Công văn mrô 33/CV-BCĐ mpeh nău groi nđôi ăp nu^h [on lan bah ăp ntu\k geh srê Covid-19 s^t ta n’gor.

T^ng ne\, Ban nt^m rđau njrăng n’gang srê Covid-19 n’gor đă N’gâng kan dak si nt^m rđau rmôt nai dak si n’gor, nkuăl, xă n’hao tâm rgop đah ăp ngih pah kan geh tât ta ăp ntu\k saơ ơm ngăn ăp nu^h ntưp SARS-CoV-2 bah ăp nkual srê tâm dak, tă bah ne\ ơm uănh nđôi nău ntưp tâm ntu\k gu\ rêh. {ư rjăp nău mbơh tơi săk soan an nai dak si n’hanh groi nđôi đah nu^h tât bah ăp nkual srê tâm dak t^ng nău mbơh bah n’gâng kan dak si. Le\ rngôch ăp nu^h bah ăp nkual srê tâm dak tât n’gor Gia Lai tâm 14 nar an [ư mbơh tơih săk soan an nai dak si an  ngih pah kan dơi kan.

N’gâng kan dak si nt^m rđau Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor nt^m trong groi nđôi đah nu^h tât bah ăp nkual srê tâm dak n’hanh uănh joi [a [ơ nu nău srê gay ăp ntu\k kan, [on lan g^t nu nău mbơh [ư. N’hao so\k uănh năl mham đah ăp nu^h ntôn n’hanh so\k mham ta ăp jay ndeh, tach ndeh păr gay uănh nđôi [a [ơ.

Nt^m rđau tay ăp ngih dak si, ntu\k but uănh ji-săm ji [a [ơ mbơh [ư n’hanh uănh lah t^ng Bộ tiêu chí Ngih dak si đăp mpăn n’hanh jrô but uănh ji đăp mpăn njrăng n’gang geh srê, [ư t^ng mbơh săk soan an nai dak si nchâp đă đah le\ rngôch nu^h tât ngih dak si, Ngih dak si, jrô but uănh ji; [ư t^ng pă ntu\k n’hanh groi nđôi dak si rjăp.

Ta năp nu nău du\t n’hâm jêr jo\t bah srê Covid-19 ta n’gor Gia Lai, bôk khay 2/2021, Groi kruanh N’gâng kan dak si Đỗ Xuân Tuyến le\ lăp pah kan đah n’gor Gia Lai. Groi kruanh n’gâng kan lah N’gor Gia Lai geh âk rnoi mpôl đêt jêng an uănh m^n nkoch trêng njrăng n’gang srê tât nkual rnoi mpôl đêt, [ư ue\h trong kan nkoch trêng; [ư t^ng trong “4 ta ntu\k”, [ư t^ng nău r[o\ng nsum. Rlău ma njrăng n’gang srê Covid-19, an uănh khlay trong kan njrăng n’gang ăp nuh srê êng.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương