Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

VOV4.M’nôngN’gâng kan dak si Lâm Đồng mhe [ư r[u\n nchră n’glôch jêh trong kan dak si năm 2020 n’hanh mbơh [ư nău kan khlay tâm năm 2021. N’gâng kan dak si Lâm Đồng le\ nt^m rđau ăp ntu\k kan tâm nău kan, Ngih dak si Hoàn Mỹ Đà Lạt n’hao ăp trong njrăng n’gang kop ji n’hanh đăp mpăn trong kan dak si rơh Tết Nguyên đán năm 2021.

 

T^ng nău mbơh bah nău kan dak si n’gor Lâm Đồng, năm bah năp, nău kan nchrăp ăp ndơ n’hanh mbơh [ư ăp nău kan njrăng n’gang srê Covid-19, tât a[aơ, mô geh nu^h năl ntưp Covid-19; uănh nđôi nu nău nuh srê rêh ta n’gor kơt ăp nuh srê tâm ntưp mhe, mô geh srê têh.

Ăp ntu\k but uănh săm ji tâm nău kan le\ [ư but uănh kop ji an rlău 2,2 rkeh nu^h ji, geh bơi 96% nkôp đah năm bah năp. Dơi do\ng nsưng ji lam n’gor geh 100%. Ăp ntu\k kan mbơh [ư ăp nkual nkah êng săm ji, pă ntu\k but uănh săm ji nu^h ach o bah n’gor le\ ntop kơl du gâl prăk săm an nklăp 3.0000 nu^h ach o, nu^h ntưp ji jêr bah đah d^ng le\ prăk rlău 12,3 rmen prăk.

Nău kan khlay tâm năm 2021, nău kan dak si rgum n’hao săk rnglăy nău [ư ăp ntu\k kan dak si tâm nău kan, đăp mpăn dơi groi nđôi, njrăng n’gang srê; [ư t^ng ăp nău kan mât njrăng n’hanh mât uănh săk soan nu^h [on lan; pă ndơ but uanưh ji, săm ji đăp mpăn, săk rnglăy, nt^m nău ue\h bah nu^h [on lan n’hanh nu^h năch.

Bah ntơm bôk năm mhe 2021, N’gâng kan dak si Lâm Đồng le\ geh săm [u\t nt^m rđau ăp ntu\k kan tâm nău kan, Ngih dak si Hoàn Mỹ Đà Lạt n’hao ăp trong kan njrăng n’gang srê n’hanh to\ng ăp trong kan dak si rơh Tết Nguyên đán năm 2021. N’gâng kan dak si nt^m rđau ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor n’hao uănh nđôi ăp ndoh ndơ, trong lăp gu\, uănh nđôi dak si gay saơ ơm, rmal dâl ăp nu^h, mô an srê ntưp rêng. Groi nđôi rjăp srê ta Tach ndeh păr Liên Khương ta ăp ngih dak si n’hanh ta nsum mpôl; lơn lah groi nđôi rjăp nu^h s^t bah ăp dak, nkual neh dôl geh srê ntưp rêng; knu\ng an lăp gu\ ăp nu^h geh to\ng ăp sam [u\t lăp gu\ t^ng nău ntru\nh, [ư t^ng nkhah êng t^ng di ăp ntru\nh ntru\nh an a[aơ; saơ ơm, nkhah n’hanh rmal ngăch ăp nu^h geh ntôn tih ntương kop srê ntưp rêng.

Ăp ntu\k but uănh ji, săm ji tâm nău kan n’hanh Ngih dak si Hoàn Mỹ Đà Lạt pă geh 24/243 mông; [ư t^ng to\ng ăp, ơm trong kan mbơh t^ng nău ntru\nh; đăp mpăn nu^h kan, dak si, ndoh ndơ gay mkra ngăch ăp nău săm ngăch yor prah tâm tom ndeh, kh^t ndơ sông sa, deh kon tâm nar tết; geh trong rdêng, rdêng hăn gưl bah lơ tâm rnôk u\ch ngăn.

{ư t^ng rjăp trong kan pă, dăp trong hăn săk rnglăy; n’hao rnoh mbơh, uănh nđôi nu^h ji n’hanh nu^h rnă wâl nu^h ji tât but uănh, mbơh nt^m, săm; tâm rghop đah Ntu\k ua\nh nđôi kop ji n’gor pơk hvi [ư t^ng uănh năl mham đah ăp nu^h geh ntôn, uănh nđôi kop ji n’gor, năp rwa\t ntoh rho\ rchăng n’gang đah nu^h ntôn, uănh nđâoi ngih wâl ndoh ndơ, năp rho\ ăn but mbơh nt^m, săm bah ngai; so\ng dăng, n’hu\ch nu^h [on lan ji tât mât uănh, n’hao trong kan săm le\ rngôch nu^h nu^h ta ngih dak si.

Mât uănh ăp nu^h kan dak si n’hao nuih n’hâm n’hâm nău kan n’hanh nău wât rho\ kan, tâm di ăp nău ue\h mpeh nău way mât uănh rho\ nău kan bah nu^h kan dak si đah nu^h ji n’hanh nu^h rnăk wâl nu^h ji rnôk tât but uănh, săm ji ta ngih dak si. Ndâk njêng trong nchrăp [ư but uănh ue\h, chop khâl, mbah rhơn têh nu^h ji săm ta ngih dak si, lơn lah nu^h geh nău rêh jêr jo\t, nu^h ach o, nu^h tâm rnăk dơi kơl. Geh trong ntêm nkrem dak si, mham, dak, ndoh ndơ, hoá chất, pă nsưng ji, ndeh rkle săm ndal, nchrăp to\ng ăp, rho\ an trong kan săm.

Chi cục đăp mpăn răk rao ndơ sông sa n’gor Lâm Đồng [ư t^ng trong nchrăp bah Ban nt^m rđau ăp nău kan mpeh đăp mpăn ndơ sông sa; trong nchrăp bah UBND n’gor mpeh bah UBND n’gor n’gor mpah đăp mpăn ndơ sông sa tâm rơh Tết Nguyên đán, tâm rgop đah ăp n’gâng kan, nău kan geh tât [ư nkoch trêng mpeh đăp mpăn ndơ sông sa, mbơh tơih naư ntru\nh, nău wât mpeh đăp mpăn ndơ song sa, mbơh bnău roh đăp mpăn tâm rơh tết Nguyên đán tât nu^h do\ng, nu^h nkra njêng, ta\ch rgâl; [ư ăp mpôl uănh nđôi gay ơm saơ, nking n’gang n’hanh rmal rjăp ăp nău tih mpeh đăp mpăn ndơ sông sa, n’hu\ch khih ndơ sa n’hanh ăp nău ji tâm ntưp rêh tă bah ndơ sông sa./.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương