Pơk uănh mông nar djăt: 4/3/2021

VOV4.M’nông – T^ng ăp hãng truyền thông, nu nău tâm lơh le\ geh na nao tâm ăp rơh [ư ru\ng răng nar bah năp ta Myanmar, [ư đêt ngăn 9 nu^h kh^t. a[aơ ăp rơh ru\ng răng dôl lam hvi ta Myanmar, tâm rnôk Tổng thống geh nhu\p kân Uyn Min (Win Myint) diil rdâng đah 2 nău tih mhe. Bah năp ne\, pơng aơ geh ntôn tih dôih hiến pháp, dơi rmal kru\ng tât 3 năm. Hang rbăn nu^h [ư ru\ng răng Myanmar le\ rgum ta ăp ntu\k ta nkual [on têh tăch rgâl Yangon. Rmôt rnă njă pănh phao ka lơ trôk, [ư chrai dun rlơn. Tâm rnôk ne\, ta bang Chin-gu\ ta mpeh Tây bah Myanmar, [ư ru\ng răng geh ta ăp nkuăl têh bah bang aơ.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương