Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

VOV4.Mnông – Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău an g^t, ăp kruanh N’gâng kan nchră nău n’hanh N’gâng kan mât njrăng bri dak aơ le\ geh rơh rgum tâm nchră so\ng dăng đah ăp nu^h tâm ban gưl kan Nhật Bản. 2 ding tâm ban u\ch mbra kan ndrel gay n’hao tâm boh ăp ding. Nkre nkoch ăp nău klach rvê đah luật mât njrăng kơh dak lêng mhe bah Trung Quốc. Ta rơh rgum nchră, ăp nu^h kruanh nkân nkân nău dun hô bah khân pơng đah ăp nău nsrôih êng gay rgâl đah nău tâm lơh mô lah ru\n in ta Biển Đông n’hanh Biển Hoa Đông, nkoch nău klach rvê hô mpeh luật mât njrăng dak lêng bah Trung Quốc. Đạo luật aơ dơi Trung Quốc ndơ\ rnôk khay bah năp an rmôt mât njrăng kơh dak lêng do\ng ndrăk nsiu tâm nkual dak lêng ma Trung Quốc uănh lah mpeh nău dơi dun n’gang bah nơm.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương